2020 m. birželio 19 d. vyko Akmenės rajono vietos veiklos grupės (VVG) visuotinis narių susirinkimas, kuriame dalyvavo vietos veiklos grupės nariai ir darbuotojai. Pirmininkė Vitalija Žakienė pristatė Akmenės rajono VVG veiklos ataskaitą už 2019 metus. VVG finansininkė Zita Vaišvylienė pristatė finansines ataskaitas.

 

Plačiau Akmenės rajono strategijos įgyvendinimo ataskaitinio laikotarpio veiklas, paskelbtus kvietimus, įvertintas ir patvirtintas vietos projektų paraiškas, pasirašytas paramos vykdymo sutartis ir LEADER vietos plėtros strategijų įgyvendinimo pažangos tarpinį vertinimą pristatė projekto vadovė Aida Rubel.

Per šį strategijos laikotarpį buvo paskelbta 16 kvietimų vietos projektų paraiškoms rinkti. Iš viso Akmenės rajono VVG pateikti 32 vietos projektai: 6 veiklų projektai, 14 mažosios infrastruktūros, 3 projektai verslo pradžiai ir 4 verslo plėtrai, 5 viešojo sektoriaus verslo kūrimui ir plėtrai, iš kurių 1 rezervinis. Šiuo  metu įgyvendinta 17 vietos projektų. Bendra 17 įgyvendintų vietos projektų suma yra 482 379,72 Eur, tai sudaro 35,61 proc. nuo vietos projektams skirtos Strategijos sumos.  Užkontraktuotų projektų paramos suma yra 784 422,69 Eur, tai sudaro 57,91 proc. nuo vietos projektams skirtos Strategijos sumos. Per visą VPS laikotarpį numatyta sukurti 22 naujas darbo vietas (etatus), pagal pateiktas paraiškas sukurta 10,44  naujų darbo vietų (etatų).

2020 metų pradžioje buvo atliekamas LEADER vietos plėtros strategijų įgyvendinimo pažangos tarpinis vertinimas už Strategijų įgyvendinimo laikotarpį nuo 2016-01-01 iki 2019-12-31, kurio tikslas buvo įvertinti Strategijų įgyvendinimo pažangą bei Strategijose numatytų rodiklių (fizinių, finansinių bei proceso) pasiekimus. Akmenės rajono VVG pasiekė atitinkamus rezultatus ir turi galimybę naudotis Veiklos rezervu – 20 proc. rezervas, kuris buvo suplanuotas naudoti VPS įgyvendinimui. Akmenės rajono VVG 20 proc. rezervas sudaro 338 618,00 Eur. Taip pat galimybę naudotis Vertinimo rezervu – rezervas, susidaręs dėl žemesnio nei 100 balų VPS kokybės įvertinimo. Tai galimybė gauti papildomą finansavimą („atgauti“ neskirtas lėšas). Akmenės rajono VVG Strategija 2016 m. balandžio 7 d. Lietuvos kaimo plėtros 2014-2023 metų programos priemonės „LEADER“ IV atrankos posėdyje buvo įvertinta 97 balais iš 100.  Tai sumažino Akmenės rajono VVG Strategijos vertę 2,25 proc., 38 965,00 Eur suma.

Akmenės rajono VVG siekdama susigrąžinti šias rezervuotas sumas iki 2020 metais vykusio tarpinio Strategijų vertinimo turėjo parodyti pažangų ir efektyvų Strategijos įgyvendinimą. Proceso rodiklių vertinimui buvo aktualus kvietimų skaičius, pradėtų / nepradėtų įgyvendinti priemonių / veiklos sričių skaičius; gautų paraiškų skaičius ir jų vertinimo rezultatai; priemonės / veiklos sritys, pagal kurias yra patvirtintų paraiškų / baigtų projektų. Finansinis rezultatyvumas buvo vertinamas pagal kvietimų sumą, prašomos paramos sumą, patvirtintos paramos sumą, sudarytų sutarčių sumą, lyginant su VPS numatyta paramos suma vietos projektams įgyvendinti. Fiziniai rodikliai vertinti pagal VPS nustatytus produkto ir rezultato rodiklius (VPS suplanuoti; pagal patvirtintas paraiškas planuojami pasiekti; pagal baigtus projektus pasiekti rodikliai; fizinio rezultatyvumo rodikliai, atskaičiuoti lyginant VPS nustatytas ir pagal patvirtintas paraiškas planuojamas pasiekti/ baigtuose projektuose pasiektas reikšmes.

2020 m. gegužės 4 d. LR Žemės ūkio ministerija su Vietos veiklos grupių tinklu pasidalino informacija apie vietos veiklos grupes, kurios pasiekė pakankamą Strategijų įgyvendinimo pažangos lygį, įvertinus jas pagal Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo pažangos tarpinio vertinimo metodiką.  2020 m. balandžio 30 d. LR Žemės ūkio ministerijos kanclerio potvarkiu Nr. 4D-56(1.8E) Akmenės rajono vietos veiklos grupei suteikiama galimybė naudoti paramos sutartyje rezervuotas 20 proc. (338 618,00 Eur) Strategijai įgyvendinti skirtas lėšas.

2020 m. gegužės 27 d. LR Žemės ūkio ministerija informavo apie Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūros) atliktą vietos veiklos grupių Strategijų  įgyvendinimo pažangos tarpinį vertinimą. Pagal Strategijų vertinimo rezultatus ir Agentūros tarpinio vertinimo išvadas Akmenės rajono VVG suteikiama galimybė pasinaudoti papildomomis vertinimo rezervo lėšomis Strategijai įgyvendinti, kurios buvo sumažintos Strategijų atrankos vertinimo metu. Akmenės rajono VVG turi sulaukti LR Žemės ūkio ministerijos rekomendacijų dėl vertinimo rezervo panaudojimo.

Žemės ūkio ministerijoje 2020 m. birželio 10 d. vykusiame Projektų atrankos komiteto posėdyje užfiksuoti tokie pagrindiniai Akmenės rajono VVG Strategijos tarpinio vertinimo rezultatai:

  1. Finansinis rezultatyvumas siekia 45,20 proc. nuo pirminio VPS tikslo;
  2. Fizinis rezultatyvumas siekia 62,12 proc. nuo pirminio VPS tikslo;
  3. Darbo vietų rezultatyvumas siekia 45,45 proc. nuo pirminio VPS tikslo;
  4. Darbo vietų rezultatas siekia 10 vnt. lyginant planuotą VPS ir pasiekti rodiklį – 22 vnt. darbo vietų.

Visuotinio susirinkimo metu buvo aptarta VVG narių komitetų veikla ir kiti aktualūs klausimai. VVG nariai pasidžiaugė Akmenės rajono VVG pažangiu ir efektyviu Strategijos įgyvendinimu.