Planuojami 3 strategijos rengimo etapai, kuriems įgyvendinti numatomos skirtingos projektinės veiklos:

1)  Statistinės informacijos rinkimas ir sisteminimas.  Šiame etape bus renkami pagrindiniai VVG atstovaujamos teritorijos duomenys, atliekama ekonominė, socialinė, aplinkos situacijos analizė, bei atliekamas gyventojų ir vietos verslininkų poreikių tyrimas (anketinė  apklausa). Statistinės informacijos  apibendrinimas, SSGG analizė. Už statistinės informacijos rinkimą atsakingi VVG administracijos darbuotojai. (2015 m. kovas-balandis).

2) Darbinio pobūdžio susitikimai su tikslinėmis grupėmis, siekiant nustatyti efektyvų planuojamų gauti lėšų panaudojimą.  Šis etapas bus lygiagrečiai įgyvendinamas su pirmuoju etapu. Rengsime susitikimus su NVO, veikiančių įmonių, savivaldos ir verslo atstovais, kurių metu konsultuosimės dėl VPS prioritetinių plėtros krypčių, identifikuosime  galimas socialinio verslo idėjas. (2015 m. kovas – gegužė).

3) P arengtos VPS viešinimas.  Šiame etape numatomi viešųjų ryšių veiksmai: parengtos VPS pristatymas VVG nariams, bendruomeninėms organizacijoms, verslininkų asociacijai, vietos valdžiai ir kt. Parengta VPS viešinama internetinėse svetainėse, vietinėje spaudoje. (2015 m. gegužė – lapkritis)

Planuojamos projektinės veiklos užtikrins efektyvų VPS rengimą, tinkamą viešų ir privačių investicijų nukreipimą į didžiausią naudą duodančias priemones. Projekto įgyvendinimo metu bus užtikrintas  vietos gyventojų, bendruomeninių organizacijų, vietos valdžios bei verslo organizacijų įtraukimas į skirtingus strategijos rengimo etapus.