Bendrieji dokumentai

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa ir administravimo taisyklės
Vietos projektų administravimo procedūrų aprašas
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedas
Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodika (ŽŪM įsakymas Nr. 3D-889)
Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodika (ŽŪM įsakymas Nr. 3D-285)
Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas
Privačių interesų deklaravimas

Viešinimas

Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklės

Darbo vietų kūrimas (ekonominė veikla)

Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas
Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos pildymas
Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos pildymas
Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal KPP 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės
Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymas de minimis pagalbai (Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013)
Europos Sąjungos komisijos samprata dėl labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių
Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijos ir klasės 

Socialinis verslas

Socialinio verslo koncepcija
Socialinių paslaugų katalogas
Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas
PVM neapmokestinamos švietimo ir mokymo paslaugos (VMI išaiškinimas)
PVM neapmokestinamos sveikatos priežiūros paslaugos (VMI išaiškinimas)
PVM neapmokestinamos socialinės paslaugos (VMI išaiškinimas)
PVM neapmokestinamos kultūros, sporto paslaugos (VMI išaiškinimas)

Investicijos į nekilnojamąjį turtą

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“
STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas…“