Po ,,Leader“ programos atėjimo į Lietuvą, susidariusi aktyvių bendruomenės lyderių grupė Akmenės rajone nusprendė įkurti ir teisiškai įregistruoti vietos veiklos grupę (VVG). Aktyvistai pasistengė, kad informacija apie ,,Leader+“ pobūdžio priemonę pasiektų nevyriausybines organizacijas, valdžios ir verslo žmones.

Susipažinę su informacija kaimo bendruomenės, socialiniai partneriai, bei pavieniai gyventojai pateikė siūlymus kas geriausiai gali atstovauti kaimo interesus vietos veiklos grupėje. 2004 m. rugsėjo 3 d. notariškai patvirtinta VVG steigimo sutartis. Įsteigta organizacija vienija Akmenės rajono kaimo bendruomenes, kitas kaime veikiančias organizacijas, kaimo verslininkus ir valdžios institucijas.

Vadovaudamiesi programos ,,Leader+“ gairėmis, VVG atstovauja kaimiškąsias teritorijas. Kaimo vietovėmis laikomos visos gyvenvietės, kurių gyventojų skaičius neviršija 6 tūkst., todėl Akmenės r. VVG atstovauja visą Akmenės rajoną, išskyrus Naujosios Akmenės miestą.

Akmenės rajono VVG Vizija iki 2023 m. – Akmenės rajono VVG teritorija, patraukli gyventi ir dirbti vietovė, turinti didesnes ekonomines, socialines ir kultūrines raiškos galimybes, unikalią gamtą, kurioje užtikrinamas įvairių kaimo gyventojų grupių poreikių tenkinimas, pasitelkiant vietos valdžios, vietos verslo ir vietos bendruomenių partnerystę veikti kartu.

Akmenės rajono VVG misija – organizuoti kaimo bendruomenių, vietos valdžios ir verslo atstovų partnerystę kaimo problemoms spręsti, užtikrinti darnią Akmenės rajono kaimiškų vietovių plėtrą, skatinant ekonominių veiklų įvairinimą, kaimo gyventojų aktyvumą, sudarant palankias sąlygas patrauklios kaimo aplinkos kūrimui.

Akmenės rajono VVG nusistatė tokius tikslus:

  • pagrindinis VVG tikslas – iniciatyvos ,,iš apačios į viršų“ skatinimas. VVG darbas grindžiamas pilietiniu aktyvumu, atsakingumu ir partnerystės principais.
  • parengti rajono integruotos kaimo plėtros strategiją;
  • aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant kitus kaimo plėtros planus bei programas;
  • telkti suinteresuotų Akmenės rajono vietos valdžios, verslo, nevyriausybinių ir kitų įstaigų bei organizacijų pastangas, ieškant tinkamiausių sprendimų kaimo vietovių gyvenimo kokybei pagerinti;
  • skatinti ir palaikyti vietines Akmenės rajono kaimo žmonių iniciatyvas verslo, gamtos apsaugos, švietimo, kultūros, socialinės paramos ir kitose srityse;
  • teikti pasiūlymus vietos ir nacionalinėms institucijoms bei organizacijoms dėl kaimo plėtros planų ir priemonių kūrimo bei įgyvendinimo;
  • organizuoti Akmenės rajono kaimo plėtros dalyvių švietimą bei mokymą;
  • teikti paramą kaimo bendruomenių projektams ir iniciatyvoms įgyvendinti VVG teritorijoje;

Akmenės r .vietos veiklos grupės steigimo sutartis