Akmenės vietos veiklos grupės valdymo organai yra visuotinis susirinkimas, valdyba ir pirmininkas. Visuotinis susirinkimas yra aukščiausias VVG organas. Jame vieno sprendžiamojo balso teisę turi kiekvienas VVG narys. Visuotinį susirinkimą šaukia VVG valdyba. Visuotinis susirinkimas priima sprendimus dėl kitų juridinių asmenų steigimo, dėl darbotvarkės klausimų. Sprendimai visuotiniame susirinkime priimami atviru balsavimu paprasta susirinkime dalyvavusių narių balsų dauguma, išskyrus atvejus, kai pagal Akmenės rajono VVG įstatus reikalaujama kvalifikuotos balsų daugumos.

Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja daugiau kaip ½ valdybos narių, o valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų „už“ negu „prieš“.

VVG valdybos nariai savo veiklos sritis pasiskirstė pagal kiekvieno sukauptą patirtį tiesioginiame darbe ir visuomeninėje veikloje.

VVG valdybos sudėtyje turi būti išlaikytos proporcijos, kurios atitinka partnerystės principams keliamus reikalavimus, t.y. valdybą turi sudaryti ne mažiau 50% kaimo bendruomenių, socialinių ekonominių partnerių atstovai, iki 25% verslo ir iki 25% vietos valdžios atstovai.

VVG valdybą turi sudaryti įvairaus amžiaus (bent vienas asmuo iki 25 m. amžiaus) ir abiejų lyčių nariai (40:60, t.y. mažiausiai 40 proc. nesvarbu kurios lyties atstovų).
1/3 valdybos narių turi būti išklausę mokymo kursus, tiesiogiai susijusius su Leader  metodo taikymu, bei privalo turėti administravimo, metodinių, finansų valdymo, viešųjų lėšų administravimo gebėjimų, kurie reikalingi rengiant ir įgyvendinant vietos plėtros strategiją.

PRIĖMIMO Į VVG TVARKA :

Remiantis Akmenės rajono vietos veiklos grupės įstatais, šios grupės nariais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys: socialiniai ir kiti partneriai, nevyriausybinės organizacijos, vietos valdžios institucijos ir verslo sektoriaus organizacijos  (veikiančios juridinių asmenų atveju) arba gyvenančių (fizinių asmenų atveju deklaravusių gyvenamąją vietą ir verslą plėtojančių) VVG teritorijoje (arba asmenys, turintys dokumentais įrodomas sąsajas su VVG teritorija), pripažįstantys VVG įstatus, neturintys jai ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktams prieštaraujančių tikslų ir sutikę įnešti stojamąjį mokestį.

Sprendimą dėl naujų narių priėmimo priima Akmenės rajono VVG valdyba.

Juridinis asmuo, norintis įstoti į Akmenės r. VVG privalo pateikti organizacijos vadovo parašu patvirtintą motyvuotą prašymą valdybai, kuriame nurodomas juridinio asmens pavadinimas, stojimo į VVg motyvas, organizacijos kontaktiniai duomenys, juridinio asmens posėdžio, kuriame nutrata įstoti į Akmenės r. VVG ir deleguoti atstovaujamąjį asmenį dalyvauti Akmenės r. VVG veikloje, protokolo išrašą.

Fizinis asmuo, norintis įstoti į Akmenės r. VVG privalo pateikti motyvuotą prašymą valdybai, kuriame nurodyti asmeniniai kontaktai, stojimo į VVG motyvas.

IŠSTOJIMO IŠ VVG TVARKA:

Akmenės r. VVG narys, norintis išstoti iš VVG, pateikia prašymą raštu VVG valdybai. Juridinis asmuo prie prašymo pateikia organo, kuris pagal įstatus turi teisę nuspręsti tapti kitų juridinių asmenų dalyviu, sprendimą dėl išstojimo. Narystė pasibaigia nuo prašymo padavimo dienos, jei prašyme nenurodyta vėlesnė diena. Tokio nario išstojimą tvirtina VVG valdyba.

Akmenės r. VVG narys gali būti pašalintas valdybos narių susirinkimo sprendimu, jeigu jo veikla prieštarauja Akmenės r, VVG ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytiems tikslams, trukdo įgyvendinti VVG uždavinius ir (ar) vykdyti jos funkcijas, atskleidęs konfidencialią informaciją, kitaip grubiai pažeidęs įstatus arba kai jo elgesys prieštarauja bendru sutarimu numatytoms organizacijos vertybėms, nedalyvauja VVG visuotiniuose susirinkimuose, tris kartus iš eilės nemoka kasmetinio nario mokesčio.

VVG nariui išstojus ar jį pašalinus iš VVG, jo sumokėtas stojamasis įįnašas, nario mokestis ir perduotas turtas yra negražinami.

Nariui išstojus ar išbraukus jį iš sąrašų, narys ne vėliau kaip per dvi savaites atsiskaito su VVG už visas jam patikėtas materialines vertybes, jas grąžindamas natūra arba kompensuodamas atitinkama pinigų suma.