1. Bendrosios taisyklės   vietos projektų paraiškų teikėjams (aktualios nuo 2012-07-09 , 99 punkto keitimas)  aktualios nuo 2013-06-13

Bendrųjų taisyklių priedo Nr. 1 (vietos projekto įgyvendinimo ataskaitos) aktuali redakcija nuo 2012-10-30      aktuali redakcija nuo 2015-01-15

2. Specialiosios taisyklės  (aktuali redakcija nuo 2010-06-04) pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal Akmenės rajono Vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Kaimo vietovės studija ir integruotos strategijos tobulinimas, siekiant gyvenimo kokybės gerinimo Akmenės rajono savivaldybės kaimo gyvenamojoje vietovėje“ III prioriteto 1 priemonę ir IV prioriteto priemones, įgyvendinamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“   (pdf )

Priedai:

3. Supaprastintos specialiosios taisyklės  pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal Akmenės rajono Vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Kaimo vietovės studija ir integruotos strategijos tobulinimas, siekiant gyvenimo kokybės gerinimo Akmenės rajono savivaldybės kaimo gyvenamojoje vietovėje“ I prioriteto 1 priemonę, įgyvendinamą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ (veikiančios labai mažos įmonės ar kaimo gyventojo individualiojo verslo plėtra)

Priedai:

  • 1 priedas. Ekonominės veiklos rūšių, kurių vykdymui ir plėtrai gali būti skiriama parama, sąrašas
  • 2 priedas. Ekonominės veiklos rūšių, kurių vykdymas ir plėtra neremiami, sąrašas
  • 3 priedas. Paraiškos forma
  • 4 priedas. Mokėjimo prašymo forma

4. Vidaus tvarkos aprašas   (aktuali redakcija nuo 2010-06-04)