PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 22

Akmenės rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Akmenės rajono kaimo plėtros 2015 – 2023 metų strategija“ (toliau – VPS) priemonę:

Bendruomeniškumo skatinimas (kodas LEADER-19.2-SAVA-7) Remiamos veiklos: Priemonė skirta VVG teritorijos gyventojų saviraiškos galimybių didinimui, gebėjimų veikti kartu plėtojimui bei savitarpio pagalbos įpročių stiprinimui. Priemone siekiama bendruomeninio / NVO sektoriaus plėtros.

Remiamas mažos apimties bendruomeninių renginių organizavimas (sporto, kultūros, etnokultūros, bendruomenių tradiciniai ir kt. renginiai), užimtumo stovyklų organizavimas, priemonių, skirtų bendruomeniškumui puoselėti įsigijimas ir k.t.

Priemone siekiama stiprinti įvairių subjektų iš skirtingų sektorių (NVO, vietos verslas, vietos valdžia) bendradarbiavimą.

Priemone skatinamas socialinės rizikos grupių asmenų įtraukimas į bendradarbiavimo veiklas, renginių, stovyklų organizavimą ir vykdymą, tokiu būdu skatinant bendruomenės sutelktumą bei socialinės įtraukties didinimą.

Priemone taip pat siekiama skatinti jaunimo įsitraukimą į bendradarbiavimo veiklas, renginių organizavimą ir vykdymą, tokiu būdu skatinant jaunimo pilietiškumą, ugdant patriotizmą, prisidedant prie savo krašto kultūros, istorijos pažinimo, tradicijų išsaugojimo.

Tinkami vietos projektų vykdytojai:

1) Akmenės r. VVG teritorijoje įsteigti ir joje veikiantys viešieji juridiniai asmenys: NVO, bendruomeninės organizacijos, jaunimo organizacijos ir kiti viešieji juridiniai asmenys, išskyrus įstaigas ir organizacijas, kurių steigėjas yra valstybė ar savivaldybė, jos institucijos.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 9000,00 Eur (dvidešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai eurų);

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti  4500,00 Eur (keturi tūkstančiai šimtas eurų).

Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 95 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų.
Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 9000,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas šiose interneto svetainėse: www.akmenesvvg.lt ir www.nma.lt, taip pat Akmenės rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu V. Kudirkos g. 27, Naujoji Akmenė.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2021 m. gruodžio 22 d. 9.00 val. iki 2022 m. sausio 31 d. 16.00 val.

Esant karantinui paraiškos teikiamos per „Paraiškų dėžutę“ kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2021 m. gruodžio 22 d. 9.00 val. iki 2022 m. sausio 27 d. 16.00 val.

Vietos projektų paraiškų pateikimas:

  1. Asmeniškas vietos projekto paraiškos pateikimas, kai vietos projekto paraišką tiesiogiai teikia pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo VPS vykdytojai adresu V. Kudirkos g. 27, Naujoji Akmenė. Paraiška ir (arba) papildomi dokumentai turi būti pateikti asmeniškai pareiškėjo arba jo įgalioto asmens (įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas juridinio asmens vadovo ir ant jo uždėtas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti). Fizinio asmens įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis patvirtintas notaro. Įgaliojime turi būti nurodytas asmuo, turintis teisę pateikti vietos projekto paraišką, įgaliojimo galiojimo terminas).
  2. Esant karantinui pareiškėjas pasirašytą vietos projekto paraišką VPS vykdytojai darbo laiku turi pateikti pasinaudodamas „paraiškų dėžute“ (specialiai įrengta vietoje, kurioje pareiškėjas palieka paramos paraišką tiesiogiai nekontaktuodamas su kitais asmenimis). Akmenės rajono VVG „Paraiškų dėžutė“ įrengta, adresu V. Kudirkos g. 27, Naujoji Akmenė (prie pagrindinio įėjimo į pastatą). Atnešus paraišką, pareiškėjas turi informuoti apie tai nurodytu telefonu: 8 681 88330, 8 603 16203. „Paraiškų dėžutėse“ pateiktos vietos projektų paraiškos vieną kartą per dieną išimamos, pažymimos paraiškos išėmimo žyma (išėmimo data, laikas, išėmusio darbuotojo vardas, pavardė, parašas) bei užregistruojamos. Apie vietos projekto paraiškos užregistravimą pareiškėjai per 1 darbo dieną informuojami vietos projekto paraiškoje nurodytu telefonu ir (arba) elektroniniu paštu. Pareiškėjas paraiškoje privalo nurodyti telefoną ir (arba) elektroninio pašto adresą, kuriuo Akmenės r. VVG galėtų informuoti apie vietos projekto paraiškos gavimą bei užregistravimą. Pareiškėjas, pateikęs vietos projekto paraišką per „paraiškų dėžutę“ ir negavęs iš  Akmenės r. VVG informacijos apie paramos paraiškos užregistravimą, ne vėliau kaip 2 darbo dieną po vietos projekto paraiškos pateikimo privalo susisiekti su Akmenės r. VVG, priešingu atveju, kilus ginčui dėl vietos projekto paraiškos pateikimo, bus laikoma, kad vietos projekto paraiška nebuvo pateikta. Paraiškos per „paraiškų dėžutę“ teikiamos 2 darbo dienas trumpiau nei kvietime teikti vietos projektų paraiškas nustatyta priėmimo pabaiga.

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Akmenės rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu V. Kudirkos g. 27, Naujoji Akmenė, elektroniniu paštu info@akmenesvvg.lt, telefonais 8 681 88 330; 8 603 16 203

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas 

Vietos projekto paraiškos forma 1 priedas  

Jungtinės veiklos sutarties forma 2 priedas

Bendradarbiavimo sutarties forma 3 priedas

Akmenės rajone veikiančių kaimo bendruomenių organizacijų sąvadas 4 priedas

Vietos projektų administravimo taisyklės 3D-544