PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 27

 

Akmenės rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Akmenės rajono kaimo plėtros 2015 – 2023 metų strategija“ (toliau – VPS) priemonę:

Bendruomeniškumo skatinimas (kodas LEADER-19.2-SAVA-7) Remiamos veiklos: Priemonė skirta VVG teritorijos gyventojų saviraiškos galimybių didinimui, gebėjimų veikti kartu plėtojimui bei savitarpio pagalbos įpročių stiprinimui. Priemone siekiama bendruomeninio / NVO sektoriaus plėtros.

Remiamas mažos apimties bendruomeninių renginių organizavimas (sporto, kultūros, etnokultūros, bendruomenių tradiciniai ir kt. renginiai), užimtumo stovyklų organizavimas, priemonių, skirtų bendruomeniškumui puoselėti įsigijimas ir k.t.

Priemone siekiama stiprinti įvairių subjektų iš skirtingų sektorių (NVO, vietos verslas, vietos valdžia) bendradarbiavimą.

Priemone skatinamas socialinės rizikos grupių asmenų įtraukimas į bendradarbiavimo veiklas, renginių, stovyklų organizavimą ir vykdymą, tokiu būdu skatinant bendruomenės sutelktumą bei socialinės įtraukties didinimą.

Priemone taip pat siekiama skatinti jaunimo įsitraukimą į bendradarbiavimo veiklas, renginių organizavimą ir vykdymą, tokiu būdu skatinant jaunimo pilietiškumą, ugdant patriotizmą, prisidedant prie savo krašto kultūros, istorijos pažinimo, tradicijų išsaugojimo.

Tinkami vietos projektų vykdytojai:

1) Akmenės r. VVG teritorijoje įsteigti ir joje veikiantys viešieji juridiniai asmenys: NVO, bendruomeninės organizacijos, jaunimo organizacijos ir kiti viešieji juridiniai asmenys, išskyrus įstaigas ir organizacijas, kurių steigėjas yra valstybė ar savivaldybė, jos institucijos.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 4500,00 Eur (dvidešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai eurų);

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti  4500,00 Eur (keturi tūkstančiai šimtas Eurų).

Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 95 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų.
Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

 

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 4500,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas šiose interneto svetainėse: www.akmenesvvg.lt ir www.nma.lt, taip pat Akmenės rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu V. Kudirkos g. 27, Naujoji Akmenė.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2023 m.  vasario 10 d. 9.00 val. iki 2023 m. kovo 10 d. 15.00 val.

Vietos projektų paraiškos teikiamos el. paštu. Pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu paraiška siunčiama Akmenės r. VVG elektroniniu paštu: info@akmenesvvg.lt

Paraiškos ir jų priedai turi būti užpildyti lietuvių kalba, kartu su vietos projekto paraiška teikiami priedai turi būti sudaryti lietuvių kalba arba kartu turi būti pateiktas jų vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas vertimo paslaugas teikiančių kompetentingų įstaigų ar pareiškėjo.

Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką.

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Akmenės rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu V. Kudirkos g. 27, Naujoji Akmenė, elektroniniu paštu info@akmenesvvg.lt, telefonais 8 681 88 330; 8 603 16 203

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas 

Vietos projekto paraiškos forma 1 priedas  

Jungtinės veiklos sutarties forma 2 priedas

Bendradarbiavimo sutarties forma 3 priedas

Akmenės rajone veikiančių kaimo bendruomenių organizacijų sąvadas 4 priedas

Vietos projektų administravimo taisyklės 3D-544