Akmenės rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Akmenės rajono kaimo plėtros  2015 – 2023 metų strategija“ (toliau – VPS) priemonę „Bendruomeniškumo skatinimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-7):

Bendruomeniškumo skatinimas (kodas LEADER-19.2-SAVA-7) Parama pagal šią priemonę orientuota į VVG teritorijos gyventojų saviraiškos galimybių didinimą, gebėjimą veikti kartu plėtojimą bei savitarpio pagalbos įpročių stiprinimą. Priemone siekiama bendruomeninio/NVO sektoriaus plėtros.

Remiamos veiklos:
–          Mažos apimties bendruomeninių renginių organizavimas (sporto, kultūros, etnokultūros, bendruomenių tradiciniai ir kt. renginiai).
–          Užimtumo stovyklų organizavimas.
–          Priemonių skirtų bendruomeniškumui puoselėti įsigijimas ir kt.

Tinkami vietos projektų vykdytojai:

Akmenės r. VVG teritorijoje įsteigti ir joje veikiantys viešieji juridiniai asmenys: NVO, bendruomeninės organizacijos, jaunimo organizacijos ir kiti viešieji juridiniai asmenys, išskyrus įstaigas ir organizacijas, kurių steigėjas yra valstybė ar savivaldybė, jos institucijos. 

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 24 651,20 Eur (dvidešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt vienas tūkstantis eurų ir dvidešimt centų);

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 3 521,60 Eur (trys tukstančiai penki šimtai dvidešimt vienas euras ir šešiasdešimt centų)

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:

–          iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų, jei projekto metu įsigyjamas materialusis turtas;

–          iki 95 proc. tinkamų finansuoti išlaidų – veikloms (vietos veiklos projektu laikomas toks vietos projektas, kurio galutinis rezultatas pats savaime nėra materialusis turtas. Esmė yra pats projektas, o ne nuolatinė veikla);

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 24 651,20 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas šiose interneto svetainėse www.akmenesvvg.lt ir www.nma.lt, taip pat Akmenės rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu V. Kudirkos g. 27, Naujoji Akmenė.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. gegužės 16 d. 9.00 iki 2018 m. birželio 18 d. 16.00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos Akmenės rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu V. Kudirkos g. 27, Naujoji Akmenė. Paraiška ir (arba) papildomi dokumentai turi būti pateikti asmeniškai pareiškėjo arba jo įgalioto asmens (įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas juridinio asmens vadovo ir ant jo uždėtas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti). Kitokiu būdu (pvz. paštu, per kurjerį) pateiktos paraiškos nepriimamos.

Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką (išskyrus išimtis, nurodytas Vietos projektų administravimo taisyklių 72 punkte).

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama  Akmenės rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu V. Kudirkos g. 27, Naujoji Akmenė ir telefonais 8 681 88 330, 8 609 72 055, 8 603 16 203.

Finansavimo sąlygų aprašas
Praiškos forma -1 priedas
Jungtinės veiklos sutarties forma – 2 priedas
Bendradarbiavimo sutartis – 3 priedas

Vietos projektų administravimo taysyklės 3D-544 redakcija 758