Akmenės rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Akmenės rajono kaimo plėtros 2015-2023 metų strategija“ (toliau – VPS) priemonės veiklos sritį:

Parama investicijoms į visų rušių mažos apimties infrastruktūrą

LEADER-19.2-7.2

Remiamos veiklos:

·  Parama skiriama kaimo vietovėms atnaujinti ir plėtoti, t. y. mažos apimties viešosios aplinkos ir infrastruktūros sutvarkymui, sukūrimui, kaimo vietovei svarbių statinių rekonstravimui, remontui ir (ar) statybai (pvz. parkų, skverų tvarkymas, suolelių, vaikų žaidimo aikštelių įrengimas ir pan.) bei vandens tiekimo sistemų tvarkymui;

·  Taip pat remiamos investicijos, susijusios su mažos apimties kultūros paveldo objektų bei vietovių pritaikymu (pvz. kryžių, koplytstulpiai, piliakalnių prieigų, kultūros paveldo pastatų tam tikrų patalpų atnaujinimas ir pan.) bendruomeniniams (viešiesiems) poreikiams tenkinti ir tvarkyba. Bus sudarytos sąlygos modernizuoti esamą kultūros paslaugų infrastruktūrą ir kultūros sklaidai pritaikyti viešąsias erdves;

·  Taip pat skatinamos investicijos mažos apimties vandens tiekimo sistemų įrengimui arba atnaujinimui (pvz. mažos apimties vietinių drenažo sistemų, geriamojo vandens tiekimo sistemų, vandens kokybės gerinimo, geležies šalinimo sistemų įrengimui ir (arba) atnaujinimui).

Tinkami vietos projektų vykdytojai:

·  Akmenės rajono VVG teritorijoje įsteigti ir joje veikiantys viešieji juridiniai asmenys: NVO, bendruomeninės organizacijos, jaunimo organizacijos;

·  Akmenės rajono VVG teritorijoje veikiantys privatūs, kurių savininkas yra Akmenės rajono savivaldybė, ir viešieji juridiniai asmenys, įskaitant biudžetines įstaigas: Akmenės rajono savivaldybė ir jos institucijos (viešosios įstaigos, biudžetinės organizacijos, savivaldybės įmonės).

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 186 971,40 Eur

didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti

26 710,20 Eur

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis 80 proc.
Finansavimo šaltiniai:

EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 186 971,40  Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas šiose interneto svetainėse www.akmenesvvg.lt  ir www.nma.lt, taip pat Akmenės rajono vietos veiklos būstinėje adresu V. Kudirkos g. 27, Naujoji Akmenė.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. gegužės 21 d. 9.00 val. iki 2018 m. liepos 4 d. 16 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos Akmenės rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu V. Kudirkos g. 27, Naujoji Akmenė. Paraiška ir (arba) papildomi dokumentai turi būti pateikti asmeniškai pareiškėjo arba jo įgalioto asmens (įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas juridinio asmens vadovo ir ant jo uždėtas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti). Kitokiu būdų (pvz., paštu, per kurjerį) pateiktos paraiškos nepriimamos.

Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką (išskyrus išimtis, nurodytas Vietos projektų administravimo taisyklių 72 punkte).

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Akmenės rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu V. Kudirkos g. 27, Naujoji Akmenė ir telefonais 8 681 88 330, 8 681 72 055, 8 603 16 203.

Finansavimo sąlygų aprašas   Finansavimo sąlygų aprašas (aktuali redakcija nuo 2019-07-04)
Paraiskos-forma.doc    Paraiškos forma (aktuali redakcija nuo 2019-07-04)
Jungtines veiklos sutarties forma
Bendradarbiavimo sutarties forma
Vietos projektų administravimo 3D-544 taisyklių 2017 m. lapkričio 25 d. redakcija