Akmenės rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Akmenės rajono kaimo plėtros 2015 – 2023 metų strategija“ (toliau – VPS) priemonę „Kaimo gyventojų švietimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-8):

Kaimo gyventojų švietimas (kodas LEADER-19.2-SAVA-8) Pagal šią veiklos sritį parama skiriama švietėjiškiems, mokymo renginiams, patirties mainams, informacijos sklaidos ir prieinamumo gerinimo priemonėms, organizacijų bendradarbiavimo iniciatyvoms. Priemone siekiama bendruomeninio/NVO sektoriaus plėtros.

Įgyvendinant šią veiklos sritį siekiama remti inovatyvias socialines ir kultūrines (įskaitant kolektyvinės kūrybos) iniciatyvas, susijusias su kaimo vietovėse gyvenančių senjorų, vienišų moterų, neįgaliųjų, socialinės rizikos šeimų ir kitų socialinės atskirties grupių švietimu bei integracijos priemonėmis.

Remiamos įvairių teorinių ir praktinių edukacinių užsiėmimų organizavimas: seminarai (finansinių instrumentų naudojimo, verslumo, ekonominės veiklos skatinimo, saugaus interneto naudojimo, atsakingos tėvystės įgūdžių gerinimui, saugios kaimynystės aktyvinimui, aplinkos tvarkymo žinių įgijimui ir stiprinimui ir pan.), kūrybinių dirbtuvių, išvažiuojamųjų renginių, gerosios patirties išvykų organizavimas ir pan.

Tinkami vietos projektų vykdytojai:

1. Akmenės rajono VVG teritorijoje įsteigti ir joje veikiantys viešieji juridiniai asmenys: NVO, bendruomeninės organizacijos, jaunimo organizacijos.

2. Akmenės rajono VVG teritorijoje veikiantys viešieji juridiniai asmenys, įskaitant biudžetines įstaigas: Akmenės rajono savivaldybės institucijos (viešosios įstaigos ar biudžetinės organizacijos, pvz. bibliotekos, kultūros centrai, muziejai ir pan.)

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 8 398 Eur (aštuoni tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai);

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti    4 199 Eur (keturi tūkstančiai šimtas devyniasdešimt devyni eurai).

Paramos lyginamoji dalis  – iki 95 proc. tinkamų finansuoti išlaidų – veikloms (vietos veiklos projektu laikomas toks vietos projektas, kurio galutinis rezultatas pats savaime nėra materialusis turtas. Esmė yra pats projektas, o ne nuolatinė veikla).
Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

 

 

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 8 398 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas šiose interneto svetainėse: www.akmenesvvg.lt ir www.nma.lt, taip pat Akmenės rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu V. Kudirkos g. 27, Naujoji Akmenė.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. birželio 8 d. 9.00 val. iki 2018 m. liepos 5 d. 16.00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos Akmenės rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu V. Kudirkos g. 27, Naujoji Akmenė. Paraiška ir (arba) papildomi dokumentai turi būti pateikti asmeniškai pareiškėjo arba jo įgalioto asmens (įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas juridinio asmens vadovo ir ant jo uždėtas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti). Kitokiu būdų (pvz., paštu, per kurjerį) pateiktos paraiškos nepriimamos.

Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką (išskyrus išimtis, nurodytas Vietos projektų administravimo taisyklių 72 punkte).

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Akmenės rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu V. Kudirkos g. 27 , Naujoji Akmenė ir telefonais 8 603 16 203; 8 609 72 055; 8 681 88 330.
Finansavimo sąlygų aprašas 
Paraiskos forma 1 priedas
Jungtines veiklos sutarties forma 2 priedas
Bendradarbiavimo sutarties forma 3 priedas
Vietos projektų administravimo taisyklės