UAB „Akmenės vandenys“ infrastruktūrinio projekto “Vandentvarkos projekto įgyvendinimas Padvarėliuose” (Nr. AKME-LEADER-6b-I-6-7-2018) tikslas – Padvarėlių kaime padidinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą, įrengiant požeminį vandens gręžinį ir vandentiekio tinklus Liepų gatvėje, taip sudarant galimybę Padvarėlių kaimo gyventojams naudotis požeminiu geriamuoju vandeniu, užtikrinant geriamojo vandens nenutrūkstamą prieinamumą ir kokybę. Prašoma paramos suma – 26 710,00 Eur (be PVM).

Padvarėlių kaimo vietovėje viešai tiekiamo geriamojo vandens nėra. Vienintelė alternatyva viešai tiekiamam geriamajam vandeniui – šachtiniai šuliniai, kurių vanduo nėra saugus dėl dažnai randamų didelių nitratų kiekių.

Projekto įgyvendinimo metu įgyvendintos šios veiklos: požeminio vandens gręžinio įrengimas (ne mažiau 70 m gylio gręžinio išgręžimas su Ø 140/125 mm apsauginės kolonijos cementacija, atpumpavimas kompresoriumi, hidrogeologinių parametrų nustatymas giluminiu siurbliu), vandentiekio tinklų Padvarėlių kaimo Liepų gatvėje įrengimas (ne mažiau 537 metrai vandentiekio tinklų Liepų gatvėje, įrengiami iš plastikinio vamzdžio PE Ø63 mm), požeminio vandens gręžinio įrengimo techninio-darbo projekto parengimas ir vandentiekio tinklų įrengimo techninio-darbo projekto parengimas.

Pareiškėjas numato prisidėti 8 594,21 Eur įnašu PVM sumai apmokėti, kuri yra netinkama finansuoti paramos lėšomis. Prie projekto vykdymo partneris Akmenės rajono savivaldybės administracija prisideda įnašu pinigais – 34,73345 proc. (14 214,59 Eur) visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų.