PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 28

Akmenės rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Akmenės rajono kaimo plėtros 2015 – 2023 metų strategija“ (toliau – VPS) priemonę:

Kaimo gyventojų švietimas (kodas LEADER-19.2-SAVA-8) Remiamos veiklos: Pagal šią priemonę parama skiriama švietėjiškiems, mokymo renginiams, patirties mainams, informacijos sklaidos ir prieinamumo gerinimo priemonėms, organizacijų bendradarbiavimo iniciatyvoms. Priemone siekiama bendruomeninio/NVO sektoriaus plėtros.

Įgyvendinant šią priemonę siekiama remti inovatyvias socialines ir kultūrines (įskaitant kolektyvinės kūrybos) iniciatyvas, susijusias su kaimo vietovėse gyvenančių senjorų, vienišų moterų, neįgaliųjų, socialinės rizikos šeimų ir kitų socialinės atskirties grupių švietimu bei integracijos priemonėmis.

Remiamos įvairių teorinių ir praktinių edukacinių užsiėmimų organizavimas: seminarai (finansinių instrumentų naudojimo, verslumo, ekonominės veiklos skatinimo, saugaus interneto naudojimo, atsakingos tėvystės įgūdžių gerinimui, saugios kaimynystės aktyvinimui, aplinkos tvarkymo žinių įgijimui ir stiprinimui ir pan.), kūrybinių dirbtuvių, išvažiuojamųjų renginių, gerosios patirties išvykų organizavimas ir pan.

Tinkami vietos projektų vykdytojai:

1) Akmenės r. VVG teritorijoje įsteigti ir joje veikiantys viešieji juridiniai asmenys: NVO, bendruomeninės organizacijos, jaunimo organizacijos.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 8398,00 Eur (aštuoni tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai);

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti  4199,00 Eur (keturi tūkstančiai šimtas devyniasdešimt devyni eurai).

Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 95 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų.
Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

 

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 8398,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas šiose interneto svetainėse: www.akmenesvvg.lt ir www.nma.lt, taip pat Akmenės rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu V. Kudirkos g. 27, Naujoji Akmenė.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2023 m. kovo 17 d. 9.00 val. iki 2023 m. balandžio 17 d. 16.00 val.

Vietos projektų paraiškos teikiamos el. paštu. Pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu paraiška siunčiama Akmenės r. VVG elektroniniu paštu: info@akmenesvvg.lt

Paraiškos ir jų priedai turi būti užpildyti lietuvių kalba, kartu su vietos projekto paraiška teikiami priedai turi būti sudaryti lietuvių kalba arba kartu turi būti pateiktas jų vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas vertimo paslaugas teikiančių kompetentingų įstaigų ar pareiškėjo.

Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką.

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Akmenės rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu V. Kudirkos g. 27, Naujoji Akmenė, elektroniniu paštu info@akmenesvvg.lt, telefonais 8 681 88 330; 8 603 16 203

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas 

Vietos projekto paraiškos forma 1 priedas  

Jungtinės veiklos sutarties forma 2 priedas

Bendradarbiavimo sutarties forma 3 priedas

Akmenės rajone veikiančių kaimo bendruomenių organizacijų sąvadas 4 priedas

Vietos projektų administravimo taisyklės 3D-544