Kviečiame kreiptis dėl paramos verslo plėtrai kaimo vietovėje Akmenės rajone. Finansavimas bus skiriamas pagal Akmenės rajono vietos veiklos grupės projekto „Akmenės rajono kaimo plėtros 2015–2023 metų strategija vietos plėtros strategija“ priemonės  „Privataus verslo kūrimas ir plėtra“:

2 veiklos sritis „Parama privačiam verslui kaimo vietovėse plėtoti“

Maksimali paramos suma 1 projektui iki 118 347 Eur

Remiamos veiklos: verslo plėtrai, įvairiai ne žemės ūkio veiklai, produktų gamybai, apdorojimui, perdirbimui, jų pardavimui, taip pat paslaugų teikimui, įskaitant paslaugas žemės ūkiui.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: VVG teritorijoje registruoti (veiklą vykdantys) subjektai. Fiziniai ir juridiniai asmenys: ūkininkas ar kitas fizinis asmuo, labai maža įmonė, maža įmonė.

Finansuojama iki 70 proc., kai paraišką teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantys labai mažai įmonei keliamus reikalavimus.

Finansuojama iki 50 proc., kai paraišką teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantys mažai įmonei keliamus reikalavimus.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2017 m. rugpjūčio 8 d. 8.00 val. . iki 2017 m. rugsėjo 7 d. 16.00 val.  Vietos projektų paraiškos priimamos Akmenės r. Vietos veiklos grupės biure, adresu: V. Kudirkos 27, Naujoji Akmenė, Akmenės rajonas.

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 1

Taisyklės ir reikalavimai 2 veiklos sričiai „Parama privačiam verslui kaimo vietovėse plėtoti“:

  1. Finansavimo sąlygų aprašas
  2. Pirminė vietos projekto paraiška, 1 priedas 
  3. Verslo planas, 2 priedas
  4. Galutinė vietos projekto paraiška, 3 priedas
  5. Vienos įmonės deklaracija, 4 priedas
  6. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto deklaracija, 5 priedas
  7. Informacija apie pridedamus dokumentus, Priedas Nr. 7
  8. Projekto išlaidų modeliavimas

Remiama veikla nustatoma vadovaujantis Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi, patvirtintu Lietuvos statistikos departamento prie Lietuvos  Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymu. Ekonominių veiklų rūšių sąrašas pateiktas nuorodoje: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.54CEC8F63B97

Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklės. Nuoroda: https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/61051eb07af111e48d20daf2927aba7d/eYUHryuOHZ