2018 m. spalio 2 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje vyko susitikimas su šios agentūros atstovais, projektų administratoriais, Žemės ūkio ministerijos atstove Ilona Javičiene bei kitų Vietos veiklos grupių atstovais. Susitikime dalyvavo ir Akmenės rajono VVG projekto vadovė Aida Rubel.

Susitikimo metu Nacionalinės mokėjimo agentūros atstovai pasidalino pirkimų vykdymo pagal Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. 3D-924, patirtimi, pateikė perkančiųjų organizacijų mažos vertės pirkimų organizavimo tvarkos esminius aspektus, aptarė probleminius klausimus, susijusius su Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 m. programos priemonės “LEADER” vietos plėtros strategijų įgyvendinimu, kalbėjo apie vietos projektų vertinimo procedūros pakeitimo pasiūlymus. Vyko diskusijos apie vietos projektų administravimą, vertinimą ir kt.

dav