DĖMESIO! Pareiškėjas turi atitikti šią tinkamumo sąlyga: “projekte numatytoms išlaidoms pareiškėjas nėra gavęs paramos pagal vietos plėtros strategiją, įgyvendintą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą, nesiekia paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros
2014–2020 metų programą (prie paramos paraiškos turi būti pridėtas VVG raštas, kuriuo patvirtinama, jog pareiškėjas negavo ir neplanuoja gauti paramos projekte numatytoms išlaidoms finansuoti;”

TAISYKLES rasite čia: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/02e04fe1f05911e78f3dc265493430ae

DĖMESIO!!! Yra taisyklių pakeitimų. Pakeitimus rasite čia: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/9bec8b80000411e8a2469c61d7bb0a92?positionInSearchResults=2&searchModelUUID=e28d1928-0e48-4ee2-a046-9a38a79bf2e3