2015 m. sausio 27 d. vyko Akmenės rajono vietos veiklos grupės (VVG) visuotinis narių susirinkimas, kuriame dalyvavo vietos veiklos grupės nariai ir darbuotojai. Pirmininkas Algirdas Bučys pristatė Akmenės rajono VVG veiklos ataskaitą už 2014 metus, paminėdamas, kad vietos veiklos grupę sudaro 31 narys, iš kurių 16 naujų narių. Į Akmenės r. VVG įstojo 15 nevyriausybinių organizacijų ir 1 fizinis asmuo, atstovaujantis verslo sektorių.

Pirmininkas A. Bučys kalbėjo, kad sumuojant šį ir ankstesnius ataskaitinius laikotarpius, sėkmingai įgyvendinti 20 ne pelno ir 14 pelno projektų.

Ataskaitiniu laikotarpiu projektus įgyvendino Akmenės rajono savivaldybės Kultūros centras, Akmenės Šv. Onos parapija, Automobilių sporto klubas „Extempas“, Kaimo bendruomenė „Padvarėliai“ (partneriai kaimo bendruomenė „Ramučių užuovėja“, Menčių kaimo bendruomenė), Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazija (partneris Akmenės rajono savivaldybė), Kruopių bendruomenė (partneris Spaigių kaimo bendruomenė), Paeglesių kaimo bendruomenė (partneriai Eglesių kaimo bendruomenė „Papartis“, Dabikinės kaimo bendruomenė), Akmenės rajono veiklaus jaunimo Asociacija „Šiaudinukai“ (partneris Daubiškių gyvenvietės bendruomenė), „Gelbėkit vaikus“ Akmenės vaikų dienos centras „Akmenėliai“, Purvių kaimo bendruomenė, Akmenės rajono savivaldybės administracija, UAB „Akmenės vandenys“.

Šiuo metu projektus įgyvendina Sablauskių kaimo bendruomenė su partneriu Kairiškių kaimo bendruomene, Ventos miesto bendruomenės centras „Prie Ventos“, Akmenės rajono savivaldybės administracija ir Akmenės rajono savivaldybės kultūros centras.

Susirinkimo metu pasidžiaugta, kad didelio įdirbio dėka pavyko suaktyvinti verslo sektorių, pagal priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, t.y. parama mažoms įmonėms ir verslu užsiimantiems kaimo gyventojams, šiuo metu Akmenės rajono VVG pateiktos 27 verslo paraiškos, iš kurių 14 projektų įgyvendinti, 13 – įgyvendinami.

Projektus įgyvendino ir sėkmingai veiklą vykdo UAB „Visible Constructions“, Andrius Petkevičius, UAB „EBO4“, UAB „Merssy“, UAB „Luminas“, MB „Skanūs produktai“, MB „Beva ir Co“, UAB „Garso projektai“, Antanas Vaičius, MB „Akmedas“, MB „Ventos statyba“, UAB „Jolresta“. UAB „Visible Constructions“ ir Andrius Petkevičius įgyvendino po du verslo projektus. Dar 13 pareiškėjų projektus įgyvendina ir juos planuoja baigti iki birželio 1 d.

Strategijoje įgyvendinti numatyta 20 ne pelno ir 25 pelno projektus. Atsižvelgiant į šiuos strategijoje numatytus pasiekti rodiklius 4 ne pelno ir 2 pelno projektais yra viršijama.

Su tradiciniais amatais susiję 3 ne pelno, 1 pelno projektas – Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazijos projektas, Akmenės rajono Kultūros centro projektas „Tradicinių amatų puoselėjimas Klykolių sodžiuje“, „Gelbėkit vaikus“ Akmenės vaikų dienos centro „Akmenėliai“ ir Zinaidos Mažeikienės verslo projektas.

Pasidžiaugta, kad prie finišo tiesiosios VVG projektas „Akmenės rajono VVG ir potencialių vietos projekto vykdytojų aktyvumo skatinimas ir įgūdžių stiprinimas“ ir tarpteritorinio bendradarbiavimo projektas „Venta, Skaistgirys, Tirkšliai – buriamės bendrai veiklai“, kurio metu rekonstruota Ventos miesto lauko estrada.

Visuotinio susirinkimo metu VVG nariams projekto vadovė Gintautė Urbaitienė pristatė projektą „Parengiamoji parama, rengiant  Akmenės rajono VVG 2015 – 2020 m. strategiją“. Projektas skirtas parengti Akmenės VVG 2015-2020 m. vietos plėtros strategiją. Planuojami 3 strategijos rengimo etapai, kuriems įgyvendinti numatomos skirtingos projektinės veiklos:

1)  Statistinės informacijos rinkimas ir sisteminimas. Šiame etape bus renkami pagrindiniai VVG atstovaujamos teritorijos duomenys, atliekama ekonominė, socialinė, aplinkos situacijos analizė, bei atliekamas gyventojų ir vietos verslininkų poreikių tyrimas (anketinė  apklausa). Statistinės informacijos  apibendrinimas, SSGG analizė. Už statistinės informacijos rinkimą atsakingi VVG administracijos darbuotojai. (2015 m. kovas-balandis).

2)  Darbinio pobūdžio susitikimai su tikslinėmis grupėmis, siekiant nustatyti efektyvų planuojamų gauti lėšų panaudojimą.Šis etapas bus lygiagrečiai įgyvendinamas su pirmuoju etapu. Rengsime susitikimus su NVO, veikiančių įmonių, savivaldos ir verslo atstovais, kurių metu konsultuosimės dėl VPS prioritetinių plėtros krypčių, identifikuosime  galimas socialinio verslo idėjas. (2015 m. balandis – gegužė).

3)  P arengtos VPS viešinimas. Šiame etape numatomi viešųjų ryšių veiksmai: parengtos VPS pristatymas VVG nariams, bendruomeninėms organizacijoms, verslininkų asociacijai, vietos valdžiai ir kt. Parengta VPS viešinama internetinėse svetainėse, vietinėje spaudoje. (2015 m. gegužė – lapkritis)

Planuojamos projektinės veiklos užtikrins efektyvų VPS rengimą, tinkamą viešų ir privačių investicijų nukreipimą į didžiausią naudą duodančias priemones. Projekto įgyvendinimo metu bus užtikrintas  vietos gyventojų, bendruomeninių organizacijų, vietos valdžios bei verslo organizacijų įtraukimas į skirtingus strategijos rengimo etapus. Akmenės rajono VVG nariai pritarė veikloms.

Visuotinio susirinkimo pabaigoje buvo aptarti kiti aktualūs klausimai, bei pristatyti artimiausi organizuojami renginiai.

[SLGF id=2471]