2013 m. gegužės 10 d. įvyko Visuotinis ataskaitinis Akmenės rajono VVG susirinkimas.

Akmenės rajono VVG įsikūrė 2004 m. rugsėjo 6 d., šiuo metu ją sudaro 30 narių iš kurių visuotiniu narių susirinkimu yra išrinkti 8 valdybos nariai. Į Akmenės VVG deleguoti yra 10 žmonių: du asmenys deleguoti Akmenės rajono savivaldybės administracijos, 7 asmenys deleguoti bendruomenių, vienas asmuo deleguotas iš Akmenės rajono verslininkų asociacijos.

Veiklos ataskaita pateikiama už laikotarpį nuo 2012-04-06 iki 2013-05-10.

Pagrindinis ir svarbiausias Akmenės rajono VVG  įgyvendinamas projektas yra „Kaimo vietovės studija ir integruotos strategijos tobulinimas, siekiant gyvenimo kokybės gerinimo Akmenės rajono savivaldybės gyvenamojoje vietovėje“ (toliau – Strategija).

Per strategijos įgyvendinimo laikotarpį paskelbti 6 kvietimai vietos projektų paraiškoms surinkti:

  • Kvietimas Nr. 1.  Pagal ne pelno projektams skelbtą kvietimą teikti paraiškas Nr. 1 iš surinktų 7 paraiškų 4 projektai baigti įgyvendinti. Projektus įgyvendino ir galutines įgyvendinimo ataskaitas bei galutinius mokėjimo prašymus pateikė Agluonų kaimo bendruomenė „Zubovų dvaras“, UAB „Akmenės vandenys“ , VO Akmenupio bendruomenė ir Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras. Visi projektai įgyvendinti sėkmingai, galutinių mokėjimo prašymų vertinimai buvo teigiami.

3 projektus dar įgyvendina šie kvietimo Nr. 1 pareiškėjai: Akmenės rajono savivaldybės administracija, kuri iki 2013 m. rugpjūčio 31 dienos turi pateikti paskutinį mokėjimo prašymą,  Akmenės rajono Kultūros centras, turintis pateikti dar 2 mokėjimo prašymus iki 2013 m. spalio 3 d. ir Kamanų valstybinio gamtinio rezervato direkcija, kuri paskutinį mokėjimo prašymą pateiks iki 2013 m. rugsėjo 1 d.

  • Kvietimas Nr. 2.  Pagal kvietimą Nr. 2 Kalniškių kaimo bendruomenės ir Akmenės Šv. Onos parapijos projektuose numatyti rangos darbai jau atlikti. Abiejų projektų vykdytojai sulaukę  priešpaskutinių mokėjimo prašymų kompensavimo iš NMA galutinai atsiskaitys su tiekėjais ir iki šių metų vasaros pateiks galutinius mokėjimo prašymus.
  • Kvietimas Nr. 3. 2012 m. kovo 28 d. pelno paraiškų rinkimui buvo paskelbtas kvietimas Nr. 3. Surinktos 4 verslo paraiškos administracinio ir tinkamumo vertinimus praėjo sėkmingai, visiems pareiškėjams parama patvirtinta. Bendra visų paraiškų tinkama prašoma paramos suma, nustatyta vietos projektų vertintojų yra 247.999,80 Lt. Vienas projektas baigtas įgyvendinti, kiti trys projektai įgyvendinami. Andrius Petkevičius yra pateikęs pirmąjį mokėjimo prašymą, kuris šiuo metu yra vertinimo stadijoje.
  • Kvietimas Nr. 4.  Pagal 2012 m. spalio 9 d. kvietimą Nr. 4 surinkta 12 ne pelno paraiškų. 11 paraiškų teigiamai įvertintos administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimo metu, vienas paraiškėjas, Akmenės rajono savivaldybės administracija su projektu „Simono Daukanto paminklo ir jo aplinkos sutvarkymas Papilės miestelyje“ pagal tinkamumo vertintojo užklausimą šiuo metu rengia reikiamus dokumentus, kuriuos gavus bus užbaigiamas paraiškos tinkamumo vertinimas. 11 projektų patvirtinti dviejuose valdybos posėdžiuose šį pavasarį, jiems bendra skirta vietos projektų vertintojų nustatyta tinkama prašoma paramos suma yra 2.178.404,20 Lt. Patvirtintų projektų pareiškėjai šiuo metu rengia informaciją reikalingą vykdymo sutartims sudaryti. VVG administracija aktyviai ieško sprendimų dėl greitesnio šių projektų įgyvendinimo gaunant 40 % avansą vietoje 20 %.
  • Kvietimas Nr. 5. Šis kvietimas paskelbtas Strategijos I  prioriteto 1 priemonei „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinti. Pagal 2012 m. gruodžio 17 d.skelbtą kvietimą surinktos 4 verslo paraiškos. UAB „Visible constructions“, įgyvendinę projektą pagal kvietimą Nr. 3, pateikė antrą projektą. Gautas ir vienas projektas, susijęs su tradiciniais amatais. Visiems projektams atliktas administracinis vertinimas, šiuo metu vyksta tinkamumo vertinimas. Paraiškų pateikta už 204.428,25 Lt prašomą paramos sumą.
  • Kvietimas Nr.  6. Paskelbto kvietimo laikotarpis yra nuo 2013 m. balandžio 22 d.  iki 2013 m. rugsėjo 2 d.  arba iki bus gauta paraiškų, kuriose prašoma paramos suma bus lygi nustatytai pagal priemonę skirtai paramos sumai, ši sąlyga paspartina projektų įgyvendimą, nes gaunamos paraiškos bus vertinamos iš karto nelaukiant paraiškų surinkimo laikotarpio pabaigos. Kvietimas taip pat skirtas verslo projektams. Akmenės rajono VVG administracija suderinusi su NMA atliko specialiųjų taisyklių pareiškėjams supaprastinimus, taip galimybę gauti paramą padarydama priimtinesnę didesnei daliai verslo subjektų. Šiuo metu pagal šį kvietimą paraiškų negauta.

Įgyvendinti 4 ne pelno ir 1 pelno projektas, šiuo metu įgyvendinami 16 ne pelno ir 3 pelno projektai ir šiuo metu vertinamas 1 ne pelno projektas ir 4 pelno projektai. Strategijoje įgyvendinti numatyta 20 ne pelno ir 25 pelno projektai. Atsižvelgiant į šiuos strategijoje numatytus pasiekti rodiklius 1 ne pelno projektu yra viršijama, o pelno projektų rodiklių įgyvendinimui dar reikės surinkti 17 paraiškų. Su tradiciniais amatais susiję 4 vietos projektai, 3 ne pelno – Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazijos projektas, Akmenės rajono Kultūros centro projektas „Tradicinių amatų puoselėjimas Klykolių sodžiuje“,  „Gelbėkit vaikus“ Akmenės vaikų dienos centro „Akmenėliai“ projektas ir 1 pelno – Lionės Stupurienės projektas.

Mokymai, kvalifikacijos kėlimas . VVG valdybos organams, VVG nariams ir asmenims, įdarbintiems administruoti projektus iš viso buvo suorganizuota 13 mokymų.  Potencialiems vietos projektų  vykdytojams, gyvenantiems ir (arba) veikiantiems VVG teritorijoje suorganizuota 14 mokymų.

Pagal mokymų projekto rodiklius, per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį, šiame projekte turi sudalyvauti 150 asmenų. Projekte jau sudalyvavo 263 asmenys.

Tarptautinio ir tarpteritorinio bendradarbiavimo projektai. Akmenės rajono VVG intensyviai rengėsi dalyvauti tarptautiniame ir tarpteritoriniame projekte ir pagal paskelbtus NMA kvietimus pateikė paraiškas dėl paramos gavimo.

[SLGF id=1828]