2021 m. rugsėjo 7 d. įvyko Akmenės rajono vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas, kuriame apspręsti Akmenės rajono kaimo plėtros 2015-2023 metų strategijos keitimo klausimai.

Susirinkimas prasidėjo džiugia žinia, Akmenės rajono VVG pirmininkė Aida Rubel visus pasveikino su VVG 17 gimtadieniu ir pasidžiaugė, jog VVG beveik jau pilnametė, pasidžiaugė sėkmingai įgyvendinamos VPS rezultatais, įgyvendintais projektais.

A. Rubel kalbėjo, kad dabartinių strategijų įgyvendinimo laikotarpis yra pratęsiamas 2 metams, t.y. nuo 2023 m. rugsėjo mėn. iki 2025 m. rugsėjo. Pereinamasis LEADER laikotarpis bus finansuojamas EURI lėšomis ir KPP fondų lėšomis, VVG, padariusioms didesnę nei 75 proc. pažangą. Akmenės rajono VVG VPS pažanga iki 2021 m. birželio mėn. – 79,47 proc. VVG skirta 110 474,00 Eur EURI lėšų, 128 785,00 Eur KPP lėšų.

Susirinkimo metu VVG nariams pristatytas VPS keitimo projektas. Nutarta tęsti ir skirti papildomas lėšas VPS priemonei „Viešojo sektoriaus verslo kūrimas ir plėtra“, priemonės „Privataus verslo kūrimas ir plėtra“ veiklos sričiai „Parama privačiam verslui kaimo vietovėse pradėti“, priemonei „Bendruomeniškumo skatinimas“.

VVG nariai pasidžiaugė Akmenės rajono VVG pažangiu ir efektyviu Strategijos įgyvendinimu.