PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 19

Akmenės rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Akmenės rajono kaimo plėtros 2015 – 2023 metų strategija“ (toliau – VPS) priemonę „Viešojo sektoriaus verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-5):

Viešojo sektoriaus verslo kūrimas ir plėtra (kodas LEADER-19.2-SAVA-5) Remiamos veiklos: Priemonė skirta viešojo sektoriaus verslo aplinkos kūrimui, skatinant kaimo gyventojų verslumą, plėtojant ir gaminant naujus produktus ir paslaugas. Priemone siekiama NVO sektoriaus plėtros. Parama teikiama viešojo sektoriaus inicijuotiems projektams, kuriuose numatoma sukurti naują darbo vietą (-as) ar jų dalį. Skatinamos naujos produkcijos gamybos, produkcijos perdirbimo, paslaugų teikimo ir panašios veiklos (pvz., vaistažolių rinkimas ir džiovinimas, sulčių spaudimas, suvenyrų, rankdarbių gamyba ir pardavimas, kirpyklų, siuvyklų, batsiuvio ir panašios paslaugos, edukacinių programų kūrimas ir vedimo paslaugos ir kt.)
Tinkami vietos projektų vykdytojai: 

Akmenės r. VVG teritorijoje įsteigti ir joje veikiantys viešieji juridiniai asmenys: NVO (kaimo bendruomeninės, jaunimo organizacijos, viešosios įstaigos ir kt.).

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 212 773,48 Eur (du šimtai dvylika tūkstančių septyni šimtai septyniasdešimt trys eurai ir 48 ct); 

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti  90 410,83 Eur (devyniasdešimt tūkstančių keturi šimtai dešimt eurų ir 83 ct).

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 95 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų.
Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 212 773,48 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas šiose interneto svetainėse: www.akmenesvvg.lt ir www.nma.lt

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2020 m. gruodžio 22 d. 9.00 val. iki 2021 m. vasario 19 d. 15.45 val.

Esant karantinui paraiškos teikiamos per „Paraiškų dėžutę“ kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2020 m. gruodžio 22 d. 9.00 val. iki 2021 m. vasario 17 d. 16.00 val.

 Vietos projektų paraiškų pateikimas:

  1. Asmeniškas vietos projekto paraiškos pateikimas, kai vietos projekto paraišką tiesiogiai teikia pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo VPS vykdytojai adresu V. Kudirkos g. 27, Naujoji Akmenė. Paraiška ir (arba) papildomi dokumentai turi būti pateikti asmeniškai pareiškėjo arba jo įgalioto asmens (įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas juridinio asmens vadovo ir ant jo uždėtas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti). Fizinio asmens įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis patvirtintas notaro. Įgaliojime turi būti nurodytas asmuo, turintis teisę pateikti vietos projekto paraišką, įgaliojimo galiojimo terminas).
  2. Esant karantinui pareiškėjas pasirašytą vietos projekto paraišką VPS vykdytojai darbo laiku turi pateikti pasinaudodamas „paraiškų dėžute“ (specialiai įrengta vietoje, kurioje pareiškėjas palieka paramos paraišką tiesiogiai nekontaktuodamas su kitais asmenimis). Akmenės rajono VVG „Paraiškų dėžutė“ įrengta, adresu V. Kudirkos g. 27, Naujoji Akmenė (prie pagrindinio įėjimo į pastatą). Atnešus paraišką, pareiškėjas turi informuoti apie tai nurodytu telefonu: 8 681 88330, 8 603 16203. „Paraiškų dėžutėse“ pateiktos vietos projektų paraiškos vieną kartą per dieną išimamos, pažymimos paraiškos išėmimo žyma (išėmimo data, laikas, išėmusio darbuotojo vardas, pavardė, parašas) bei užregistruojamos. Apie vietos projekto paraiškos užregistravimą pareiškėjai per 1 darbo dieną informuojami vietos projekto paraiškoje nurodytu telefonu ir (arba) elektroniniu paštu. Pareiškėjas paraiškoje privalo nurodyti telefoną ir (arba) elektroninio pašto adresą, kuriuo Akmenės r. VVG galėtų informuoti apie vietos projekto paraiškos gavimą bei užregistravimą. Pareiškėjas, pateikęs vietos projekto paraišką per „paraiškų dėžutę“ ir negavęs iš  Akmenės r. VVG informacijos apie paramos paraiškos užregistravimą, ne vėliau kaip 2 darbo dieną po vietos projekto paraiškos pateikimo privalo susisiekti su Akmenės r. VVG, priešingu atveju, kilus ginčui dėl vietos projekto paraiškos pateikimo, bus laikoma, kad vietos projekto paraiška nebuvo pateikta. Paraiškos per „paraiškų dėžutę“ teikiamos 2 darbo dienas trumpiau nei kvietime teikti vietos projektų paraiškas nustatyta priėmimo pabaiga.

Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką.

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama elektroniniu paštu info@akmenesvvg.lt, telefonais 8 681 88 330; 8 603 16 203.

Finansavimo sąlygų aprašas

Paraiškos forma 1 priedas

Verslo planas 2 priedas

Jungtinės veiklos sutartis 3 priedas

Bendradarbiavimo sutartis 4 priedas

Vienos įmonės deklaracija 5 priedas

SVV statuso deklaracija 6 priedas

Bendruomenių sąrašas 7 priedas

Vietos projektų administravimo taisyklės