KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 15

Akmenės rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Akmenės rajono kaimo plėtros 2015 – 2023 metų strategija“ (toliau – VPS) priemonę „Jaunimo verslumo ugdymas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-10):

Jaunimo verslumo ugdymas (kodas LEADER-19.2-SAVA-10) Remiamos veiklos: Parama pagal šią priemonę orientuota į jaunimo verslumo ugdymą, siekiant mokyti ir skatinti jaunosios kartos atstovus imtis verslo ir savanoriškos veiklos. Parama pagal šią veiklos sritį skiriama: jaunimui patrauklių mažos apimties saviraiškos formų diegimui, verslo klubų kūrimui ir veiklai, švietėjiškiems, ugdymo renginiams ir mokymams, jaunimo patirties sklaidai, kuriant ir plėtojant jaunimo verslumo informacinius ir mentorystės tinklus.
Tinkami vietos projektų vykdytojai:

1. Akmenės rajono VVG teritorijoje įsteigti ir joje veikiantys viešieji juridiniai asmenys: NVO, bendruomeninės organizacijos, jaunimo organizacijos.

2. Akmenės rajono VVG teritorijoje veikiantys viešieji juridiniai asmenys, įskaitant biudžetines įstaigas: Akmenės rajono savivaldybės institucijos (viešosios įstaigos ar biudžetinės organizacijos, pvz. bibliotekos, kultūros centrai, muziejai, jaunimo centrai ir pan.)

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 4199, 00 Eur (keturi tūkstančiai šimtas devyniasdešimt devyni eurai).

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 4199,00 Eur (keturi tūkstančiai šimtas devyniasdešimt devyni eurai).

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis 95 proc.
Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

 

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 4199,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas šioje interneto svetainėje www.akmenesvvg.lt ir www.nma.lt, taip pat Akmenės rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu V. Kudirkos g. 27, Naujoji Akmenė.

 

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019 m. lapkričio 4 d. 9.00 val. iki 2019 m. gruodžio 4 d. 16.00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos Akmenės rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu V. Kudirkos g. 27, Naujoji Akmenė arba el. paštu, kai pasirašyta vietos projekto paraiška ir pridedami dokumentai nuskenuojami ir siunčiami VPS vykdytojai elektroninio pašto adresu: info@akmenesvvg.lt.

Paraiškos ir jų priedai turi būti užpildyti lietuvių kalba, kartu su vietos projekto paraiška teikiami priedai turi būti sudaryti lietuvių kalba arba kartu turi būti pateiktas oficialus vertimų biuro, įmonės ar vertėjo (fizinio asmens) pasirašytas vertimas į lietuvių kalbą.

Per vieną konkrečios VPS priemonės paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką (išskyrus išimtis, nurodytas Vietos projektų administravimo taisyklių 69 punkte).

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Akmenės rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu V. Kudirkos g. 27 , Naujoji Akmenė ir telefonais 8 603 16 203; 8 681 88 330.

Kvietimo Nr.15 dokumentaciją rasite čia