AKMENĖS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

V. Kudirkos g. 27, 85145 Naujoji Akmenė, faksas 8-425 55520,

Gintautė Urbaiteinė, mob. 868188330, el.p. gintaute23@gmail.com

Roberta Grunskytė, mob. 868333779, el.p. robertagrunskyte@gmail.com

Aušra Vaišvylaitė, mob. 867477786, el.p. ausra.vaisvylaite@gmail.com

VIENO KVIETIMO METU VIENAS PAREIŠKĖJAS GALI TEIKTI VIENĄ PARAIŠKĄ

Kviečia teikti vietos projektų paraiškas pagal:

Strategijos pavadinimas ,,Kaimo vietovės studija ir integruotos strategijos tobulinimas, siekiant gyvenimo kokybės gerinimo Akmenės rajono savivaldybės kaimo gyvenamojoje vietovėje“
Strategijos prioritetas (-ai) Kaimo verslų išplėtimas ir sąlygų jiems sudarymas.
Pagrindiniai Strategijos tikslai Įvairinti kaimo verslus, didinti pridedamąją vertę ir kaimo gyventojų pajamas.
Strategijos remiama (-os) priemonė (-ės), veiklos sritis (-ys) Priemonė: Parama verslo kūrimui ir plėtrai.

Veiklos sritis: parama teikiama alternatyvioms ūkio veikloms, įskaitant pagrindines paslaugas (pelno siekiančius projektus) kaimo vietovėje. Tai turi būti ne žemės ūkio veikla, įskaitant paslaugų teikimą arba nedidelės apimties gamybą.

Didžiausia lėšų, skiriamų kvietimui teikti vietos projektus, suma, paramos lyginamoji dalis, išlaidų apmokėjimo būdas Kvietimui teikti vietos projektų paraiškas viso skiriama –  17 956,44 Eur (septyniolika tūkstančių devyni šimtai penkiasdešimt šeši eurai ir keturiasdešimt keturi euro centai).

Didžiausia lėšų, skiriamų kvietimui teikti vietos projektus, suma pagal priemones:

I PRIORITETAS

1 priemonė :  parama verslo kūrimui ir plėtrai  – 17 956,44 Eur (septyniolika tūkstančių devyni šimtai penkiasdešimt šeši eurai ir keturiasdešimt keturi euro centai).

Maksimali  paramos suma  vienam projektui –    iki 17 956,44 Eur (septyniolikos tūkstančių devynių šimtų penkiasdešimt šešių eurų ir keturiasdešimt keturių euro centų).

Paramos lyginamoji dalis:

Iki 65 proc.  visų tinkamų finansuoti projektų išlaidų be PVM.

Iki 75 proc.  visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų Be PVM, kai  išlaidos tiesiogiai susijusios su tradicinių amatų kūrimu ir plėtra (bendrosios išlaidos kompensuojamos  65 proc.).

Išlaidų apmokėjimo būdas:  išlaidų kompensavimas.

Tinkami vietos projektų paraiškų teikėjai 1)   Veikiantis ar naujai įsteigtas privatus juridinis asmuo, atitinkantis labai mažai įmonei keliamus reikalavimus.

2)   Kaimo gyventojas – fizinis asmuo, kuris ne mažiau kaip vienerius metus iki paramos paraiškos pateikimo nuolatinę gyvenamąją vietą deklaruoja kaimo vietovėje.

Vietos projektų paraiškų pateikimo būdas ir tvarka

Vietos projektų paraiškos gali būti įteiktos pareiškėjo asmeniškai (jei pareiškėjas yra juridinis asmuo, vietos projekto paraišką gali įteikti juridinio asmens vadovas arba jo įgaliotas asmuo (tokiu atveju išduodamas įgaliojimas patvirtinamas juridinio asmens vadovo parašu ir antspaudu (jei toks yra).

Jei pareiškėjas yra fizinis asmuo, vietos projekto paraišką jis gali įteikti asmeniškai arba įgalioti kitą asmenį (tokiu atveju išduodamas notariškai patvirtintas įgaliojimas).

Pateiktos kitais būdais (pvz. atsiųstos registruotu paštu, įteiktos pašto kurjeriais, faksu ir pan.) vietos projektų paraiškos nepriimamos.

Turi būti pateikiamas vienas vietos projekto paraiškos originalas ir vietos projekto paraiškos versija elektronine laikmena. Kiekvienas bylos puslapis turi būti sunumeruotas. Pateikiamos vietos projekto paraiškos ir jos priedų originalas turi būti įsegtas į segtuvą.

Vietos projektų paraiškų rinkimo laikotarpis

Nuo 2015 m. vasario 19 d.  9:00 val.

Iki 2015 m. kovo 20 d. 15:00 val.

Arba iki bus gauta paraiškų, kuriose prašoma paramos suma bus lygi nustatytai pagal priemonę skirtai paramos sumai.

Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas dokumentacija skelbiama šioje (-se) interneto svetainėje   (-ėse) www.nma.lt  ;www.akmenesvvg.lt  ir www.akmene.lt  . Taip pat juos nemokamai galima gauti adresu: V. Kudirkos g. 27, 85145, Naujoji Akmenė.

Vietos projektų paraiškos priimamos: V. Kudirkos g. 27, 85145, Naujoji Akmenė, kontaktinis tel. 868333779; 868188330; 867477786.