2019 m. balandžio 12 d. vyko Akmenės rajono vietos veiklos grupės (VVG) visuotinis narių susirinkimas, kuriame dalyvavo vietos veiklos grupės nariai ir darbuotojai. Pirmininkė Vitalija Žakienė pristatė Akmenės rajono VVG veiklos ataskaitą už 2018 metus. VVG finansininkė Zita Vaišvylienė pristatė finansines ataskaitas.

     

Plačiau Akmenės rajono strategijos įgyvendinimo ataskaitinio laikotarpio veiklas, paskelbtus kvietimus, įvertintas ir patvirtintas vietos projektų paraiškas, pasirašytas paramos vykdymo sutartis pristatė projekto vadovė Aida Rubel.

Per šį strategijos laikotarpį buvo paskelbta 11 kvietimų vietos projektų paraiškoms rinkti. Iš viso Akmenės rajono VVG pateikti 23 vietos projektai: 5 veiklų projektai, 14 mažosios infrastruktūros, 3 projektai verslo pradžiai ir 1 verslo plėtrai. Bendra patvirtintų projektų suma – 438 906,13 Eur, šiuo metu vertinamų projektų bendra paramos suma sudaro 113 487,90 Eur. Per visą VPS laikotarpį numatyta sukurti 22 naujas darbo vietas (etatus), pagal pateiktas paraiškas ataskaitiniu laikotarpiu numatoma sukurti 8,5 naujų darbo vietų (etatų).

Rubel VVG nariams pristatė gautus prašymus priimti į VVG narius. 2019 metų balandžio mėnesį prašymus priimti į VVG narius pateikė UAB „Garso projektai“, deleguojamas asmuo – direktorius Donatas Rakštys, UAB „Jono kalvė“, deleguojamas asmuo – darbų saugos specialistas Tomas Dumsevičius, UAB „Stetava“, deleguojamas asmuo – direktorius Dovydas Šinušas. Visi nauji nariai yra įregistruoti ir veikiantys Akmenės rajono VVG teritorijoje ir vietos veiklos grupėje atstovautų verslo sektorių. VVG nariai vienbalsiai pritarė priimti naujus narius.

Pabaigoje pirmininkė V. Žakienė VVG narius informavo, kad Akmenės rajone įsikūrė Akmenės rajono kaimo bendruomenių sąjunga ir pakvietė Ireną Beišinienę, Akmenės rajono kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkę, inicijavusią šios sąjungos steigimą, pristatyti sąjungos veiklą.

Irena Beišinienė pristatė į Akmenės rajono bendruomenių sąjungą jau įstojusias rajono bendruomenes, numatomas sąjungos veiklas, įsitraukimą į kitas nacionalines sąjungas (Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga, Lietuvos kaimo tinklas), galimybes sąjungos vardu kreiptis paramos įvairiose finansavimo programose, atstovauti Akmenės rajoną renginiuose, parodose, bendruomenių sąskrydžiuose taip sukuriant pridėtinę vertę Akmenės rajonui.  Bendruomenių sąjungos pirmininkė kvietė į sąjungą įstoti kitas, dar neįstojusias Akmenės rajono kaimo bendruomenes. Akmenės rajono VVG savo ruožtu sąjungą kvietė tapti VVG nariais.