AKMENĖS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

V. Kudirkos g. 27, 85145, Naujoji Akmenė Tel. (8 425) 55520,

Mob. 868333779; 868188330, 867477786 el. p. info@akmenesvvg.lt ,

Už informacijos teikimą pareiškėjams atsakingi strategijos vykdytojo paskirti asmenys:

Roberta Grunskytė, Vaida Vainauskaitė, Aušra Vaišvylaitė

   VIENO KVIETIMO METU VIENAS PAREIŠKĖJAS GALI TEIKTI VIENĄ PARAIŠKĄ

Kviečia teikti vietos projektų paraiškas pagal:

Strategijos pavadinimas

,,Kaimo vietovės studija ir integruotos strategijos tobulinimas, siekiant gyvenimo kokybės gerinimo Akmenės rajono savivaldybės kaimo gyvenamojoje vietovėje“
Strategijos prioritetas (-ai) Kaimo verslų išplėtimas ir sąlygų jiems sudarymas.
Pagrindiniai Strategijos tikslai Įvairinti kaimo verslus, didinti pridedamąją vertę ir kaimo gyventojų pajamas.
Strategijos remiama (-os) priemonė (-ės), veiklos sritis (-ys) Priemonė: Parama verslo kūrimui ir plėtrai.

Veiklos sritis: parama teikiama alternatyvioms ūkio veikloms, įskaitant pagrindines paslaugas (pelno siekiančius projektus) kaimo vietovėje. Tai turi būti ne žemės ūkio veikla, įskaitant paslaugų teikimą arba nedidelės apimties gamybą.

Didžiausia lėšų, skiriamų kvietimui teikti vietos projektus, suma, paramos lyginamoji dalis, išlaidų apmokėjimo būdas Kvietimui teikti vietos projektų paraiškas viso skiriama – 917 878,60 Lt (devyni šimtai septyniolika tūkstančių aštuoni šimtai septyniasdešimt aštuoni litai ir šešiasdešimt centų).

Didžiausia lėšų, skiriamų kvietimui teikti vietos projektus, suma pagal priemones:

I PRIORITETAS

1 priemonė : parama verslo kūrimui ir plėtrai –   917 878,60 Lt (devyni šimtai septyniolika tūkstančių aštuoni šimtai septyniasdešimt aštuoni litai ir šešiasdešimt centų).

Maksimali paramos suma vienam projektui – iki 62 000 Lt (šešiasdešimt dviejų tūkstančių litų).

Paramos lyginamoji dalis:

Iki 65 proc. visų tinkamų finansuoti projektų išlaidų be PVM.

Iki 75 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų Be PVM, kai  išlaidos tiesiogiai susijusios su tradicinių amatų kūrimu ir plėtra (bendrosios išlaidos kompensuojamos  65 proc.).

Išlaidų apmokėjimo būdas: išlaidų kompensavimas.

Tinkami vietos projektų paraiškų teikėjai 1)    Veikiantis ar naujai įsteigtas privatus juridinis asmuo, atitinkantis labai mažai įmonei keliamus reikalavimus.

2)    Kaimo gyventojas – fizinis asmuo, kuris ne mažiau kaip vienerius metus iki paramos paraiškos pateikimo nuolatinę gyvenamąją vietą deklaruoja kaimo vietovėje.

Vietos projektų paraiškų pateikimo būdas ir tvarka

Vietos projektų paraiškos gali būti įteiktos pareiškėjo asmeniškai (jei pareiškėjas yra juridinis asmuo, vietos projekto paraišką gali įteikti juridinio asmens vadovas arba jo įgaliotas asmuo (tokiu atveju išduodamas įgaliojimas patvirtinamas juridinio asmens vadovo parašu ir antspaudu (jei toks yra).

Jei pareiškėjas yra fizinis asmuo, vietos projekto paraišką jis gali įteikti asmeniškai arba įgalioti kitą asmenį (tokiu atveju išduodamas notariškai patvirtintas įgaliojimas).

Pateiktos kitais būdais (pvz. atsiųstos registruotu paštu, įteiktos pašto kurjeriais, faksu ir pan.) vietos projektų paraiškos nepriimamos.

Turi būti pateikiamas vienas vietos projekto paraiškos originalas ir vietos projekto paraiškos versija elektronine laikmena. Kiekvienas bylos puslapis turi būti sunumeruotas. Pateikiamos vietos projekto paraiškos ir jos priedų originalas turi būti įsegtas į segtuvą.

Vietos projektų paraiškų rinkimo laikotarpis

Nuo 2013 m. balandžio 22 d.  9:00 val.

Iki 2014 m. kovo 31 d. 17:00 val.

Arba iki bus gauta paraiškų, kuriose prašoma paramos suma bus lygi nustatytai pagal priemonę skirtai paramos sumai.

Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas dokumentacija skelbiama šioje (-se) interneto svetainėje (-ėse) www.nma.lt ;www.akmenesvvg.lt ir www.akmene.lt . Taip pat juos nemokamai galima gauti adresu: V. Kudirkos g. 27, 85145, Naujoji Akmenė.

Vietos projektų paraiškos priimamos: V. Kudirkos g. 27, 85145, Naujoji Akmenė, kontaktinis tel. 868333779; 868188330; 867477786.

logo_kpp