Akmenės rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Akmenės rajono kaimo plėtros 2015 – 2023 metų strategija“ (toliau – VPS) priemonę:

Turizmo vystymas (kodas LEADER-19.2-SAVA-6) Remiamos veiklos: Priemonė skirta turizmo vystymui, išsaugojant ir pritaikant turizmo objektus lankymui ir rekreacijai, vystant rinkodaros priemones – sukuriant turizmo trasų, maršrutų informacinę ir ženklinimo infrastruktūrą, skatinant žinomumą ir lankomumą (leidinių, lankstinukų, brošiūrų leidyba, informacinių nuorodų įrengimas, turistinių maršrutų sudarymas ir įrengimas, informacinių internetinių puslapių kūrimas, mobiliųjų programėlių kūrimas ir skaida, informacinių stendų su QR kodais kūrimas ir įrengimas). 

Remiamos investicijos, skatinančios rajono lankytinų vietų, saugomų teritorijų, kultūros paveldo objektų populiarinimą, rajono turizmo rinkodaros veiklos stiprinimą.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: 

1) Akmenės r. VVG teritorijoje veikiančios biudžetinės įstaigos: Akmenės rajono savivaldybė ir jos institucijos (viešosios įstaigos ar biudžetinės organizacijos).

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 13 815,00 Eur (trylika tūkstančių aštuoni šimtai penkiolika eurų); 

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti  13 815,00 Eur (trylika tūkstančių aštuoni šimtai penkiolika eurų)

Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų
Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

 

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 13 815,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas šiose interneto svetainėse: www.akmenesvvg.lt ir www.nma.lt, taip pat Akmenės rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu V. Kudirkos g. 27, Naujoji Akmenė.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2021 m. vasario 8 d. 9.00 val. iki 2021 m. balandžio 8 d. 16.00 val.

Esant karantinui paraiškos teikiamos per „Paraiškų dėžutę“ kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2021 m. vasario 8 d. 9.00 val. iki 2021 m. balandžio 6 d. 16.00 val.

Vietos projektų paraiškų pateikimas:

  1. Asmeniškas vietos projekto paraiškos pateikimas, kai vietos projekto paraišką tiesiogiai teikia pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo VPS vykdytojai adresu V. Kudirkos g. 27, Naujoji Akmenė. Paraiška ir (arba) papildomi dokumentai turi būti pateikti asmeniškai pareiškėjo arba jo įgalioto asmens (įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas juridinio asmens vadovo ir ant jo uždėtas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti). Fizinio asmens įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis patvirtintas notaro. Įgaliojime turi būti nurodytas asmuo, turintis teisę pateikti vietos projekto paraišką, įgaliojimo galiojimo terminas).
  2. Esant karantinui pareiškėjas pasirašytą vietos projekto paraišką VPS vykdytojai darbo laiku turi pateikti pasinaudodamas „paraiškų dėžute“ (specialiai įrengta vietoje, kurioje pareiškėjas palieka paramos paraišką tiesiogiai nekontaktuodamas su kitais asmenimis). Akmenės rajono VVG „Paraiškų dėžutė“ įrengta, adresu V. Kudirkos g. 27, Naujoji Akmenė (prie pagrindinio įėjimo į pastatą). Atnešus paraišką, pareiškėjas turi informuoti apie tai nurodytu telefonu: 8 681 88330, 8 603 16203. „Paraiškų dėžutėse“ pateiktos vietos projektų paraiškos vieną kartą per dieną išimamos, pažymimos paraiškos išėmimo žyma (išėmimo data, laikas, išėmusio darbuotojo vardas, pavardė, parašas) bei užregistruojamos. Apie vietos projekto paraiškos užregistravimą pareiškėjai per 1 darbo dieną informuojami vietos projekto paraiškoje nurodytu telefonu ir (arba) elektroniniu paštu. Pareiškėjas paraiškoje privalo nurodyti telefoną ir (arba) elektroninio pašto adresą, kuriuo Akmenės r. VVG galėtų informuoti apie vietos projekto paraiškos gavimą bei užregistravimą. Pareiškėjas, pateikęs vietos projekto paraišką per „paraiškų dėžutę“ ir negavęs iš  Akmenės r. VVG informacijos apie paramos paraiškos užregistravimą, ne vėliau kaip 2 darbo dieną po vietos projekto paraiškos pateikimo privalo susisiekti su Akmenės r. VVG, priešingu atveju, kilus ginčui dėl vietos projekto paraiškos pateikimo, bus laikoma, kad vietos projekto paraiška nebuvo pateikta. Paraiškos per „paraiškų dėžutę“ teikiamos 2 darbo dienas trumpiau nei kvietime teikti vietos projektų paraiškas nustatyta priėmimo pabaiga.

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Akmenės rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu V. Kudirkos g. 27, Naujoji Akmenė, elektroniniu paštu info@akmenesvvg.lt, telefonais 8 681 88 330; 8 603 16 203

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas   

Vietos projekto paraiškos forma 1 priedas  

Jungtinės veiklos sutarties forma 2 priedas

Bendradarbiavimo sutarties forma 3 priedas

Vietos projektų administravimo taisyklės 3D-544