2021 m. kovo 10 d. įvyko nuotolinis Akmenės rajono vietos veiklos grupės (VVG) visuotinis – ataskaitinis narių susirinkimas, kuriame dalyvavo vietos veiklos grupės nariai ir darbuotojai. Akmenės rajono VVG pirmininkė Vitalija Žakienė pasveikino susirinkusiuosius, pasidžiaugė sėkmingai įgyvendinamos VPS rezultatais, įgyvendintais projektais ir pristatė 2020 metų veiklos ataskaitą. VVG finansininkė Zita Vaišvylienė pristatė finansines ataskaitas.

Plačiau Akmenės rajono strategijos įgyvendinimo ataskaitinio laikotarpio veiklas, paskelbtus kvietimus, įvertintas ir patvirtintas vietos projektų paraiškas, pristatė projekto vadovė Aida Rubel.

Per šį strategijos laikotarpį buvo paskelbta 19 kvietimų vietos projektų paraiškoms rinkti. Iš viso Akmenės rajono VVG vietos plėtros strategijoje suplanuoti 37 vietos projektai, kuriuose planuota sukurti 22 darbo vietas. Viso gauti 32 vietos projektai, kuriuose sukurta arba suplanuota sukurti 23,7625 darbo vietas. Nuo planuotų VPS darbo sukūrimo rodiklių pasiekta 108,01 proc. Nuo planuoto VPS vietos projektų skaičiaus rodiklio pasiekta 83,78 proc. (užkontraktuoti vietos projektai). Nuo VPS vietos projektams įgyvendinti skirtos sumos užkontraktuota 77,68 proc., išmokėta 38,91 proc.

Rubel papasakojo, kad metų pradžioje prasidėjo nuotoliniu būdu vykstančios intensyvios diskusijos ir susitikimai su ŽŪM atstovais dėl kito LEADER programos laikotarpio ir pereinamojo laikotarpio tarp strategijų. Dabartinių strategijų įgyvendinimo laikotarpis yra pratęsiamas 2 metams, t.y. nuo 2023 m. rugsėjo mėn. iki 2025 m. rugsėjo. Pereinamasis LEADER laikotarpis bus finansuojamas EURI lėšomis, SP ir KPP fondų lėšos bus skiriamos VVG, padariusioms didesnę nei 75 proc. pažangą. Akmenės rajono VVG pažanga iki 2021 metų pradžios yra – 77,68 proc. Bendra skiriama lėšų suma – 231 190 Eur. Papildomai skiriama 20 000 Eur suma strategijos rengimui. ŽŪM patvirtinus pereinamojo laikotarpio lėšų skyrimo metodiką bus inicijuojamas visuotinis VVG narių susirinkimas, kuriame reiks spręsti, kurioms VPS priemonėms bus skiriamos papildomos lėšos.

Rubel taip pat pažymėjo, kad skiriama 231 190 Eur suma nėra pakankama finansuoti VVG administravimą 2 metus, todėl Akmenės rajono VVG, kiek tai priklausys nuo jos galių, sieks pradėti naujos VPS įgyvendinimą anksčiau. Laikotarpių persidengimą akcentuoja ir ŽŪM.

Susirinkimo metu pristatytas VVG tinklo rengtas raštas, kurį vietos veiklos grupės gali pateikti savo rajonus atstovaujantiems seimo nariams. Rašte pateikiama informacija apie būsimąjį finansavimo laikotarpį ir informuojama apie LEADER programai ketinamą sumažinti finansavimą lyginant su dabartiniu laikotarpiu (vietoje 6 proc. finansavimas mažinamas iki mažiausio privalomo nuo KPP programos – 5 proc.). Raštu prašoma palaikyti kaimo vietovių realaus pokyčio iniciatyvas bei dėti visas pastangas, kad dėl kito laikotarpio LEADER programos būtų priimami sumanūs sprendimai keliamiems tikslams ir pakankamam lėšų užtikrinimui, skiriant ne mažiau lėšų LEADER priemonei. Susirinkimo metu buvo nuspręsta raštą teikti seimo nariui ir Akmenės rajono savivaldybės merui.

Susirinkimo metu buvo perrinkti du valdybos nariai, nes valdybos narės Jūratė Šiurkuvienė ir Vitalija Damskienė paprašė atleisti iš Akmenės rajono VVG valdybos narių. Vietoj jų į valdybą, atstovauti NVO sektorių, išrinktos Raminta Viruišienė ir Dainora Videikytė. Susirinkimo metu priimtas naujas narys – MB „Informacinių technologijų specialistai“, įmonės atstovas Aurelijus Urniežius.

Visuotinio susirinkimo metu buvo aptarti kiti aktualūs klausimai. VVG nariai pasidžiaugė Akmenės rajono VVG pažangiu ir efektyviu Strategijos įgyvendinimu.