PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 24

Akmenės rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Akmenės rajono kaimo plėtros 2015 – 2023 metų strategija“ (toliau – VPS) priemonę „Viešojo sektoriaus verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-5):

Viešojo sektoriaus verslo kūrimas ir plėtra (kodas LEADER-19.2-SAVA-5) Remiamos veiklos: Priemonė skirta viešojo sektoriaus verslo aplinkos kūrimui, skatinant kaimo gyventojų verslumą, plėtojant ir gaminant naujus produktus ir paslaugas. Priemone siekiama NVO sektoriaus plėtros. Parama teikiama viešojo sektoriaus inicijuotiems projektams, kuriuose numatoma sukurti naują darbo vietą (-as) ar jų dalį. Skatinamos naujos produkcijos gamybos, produkcijos perdirbimo, paslaugų teikimo ir panašios veiklos (pvz., vaistažolių rinkimas ir džiovinimas, sulčių spaudimas, suvenyrų, rankdarbių gamyba ir pardavimas, kirpyklų, siuvyklų, batsiuvio ir panašios paslaugos, edukacinių programų kūrimas ir vedimo paslaugos ir kt.)
Tinkami vietos projektų vykdytojai:

Akmenės r. VVG teritorijoje įsteigti ir joje veikiantys viešieji juridiniai asmenys: NVO (kaimo bendruomeninės, jaunimo organizacijos, viešosios įstaigos ir kt.).

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 144 610,77 Eur (šimtas keturiasdešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai dešimt eurų ir 77 ct);

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 90 410,83 Eur (devyniasdešimt tūkstančių keturi šimtai dešimt eurų ir 83 ct).

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 95 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų.
Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

 

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 144 610,77 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas šiose interneto svetainėse: www.akmenesvvg.lt ir www.nma.lt, taip pat Akmenės rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu V. Kudirkos g. 27, Naujoji Akmenė.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2022 m. balandžio 11 d. 9.00 val. iki 2022 m. gegužės 20 d. 15.00 val.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas šiose interneto svetainėse: www.akmenesvvg.lt ir www.nma.lt, taip pat Akmenės rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu V. Kudirkos g. 27, Naujoji Akmenė.

Vietos projektų paraiškos teikiamos el. paštu. Pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu paraiška siunčiama Akmenės r. VVG elektroniniu paštu: info@akmenesvvg.lt

Paraiškos ir jų priedai turi būti užpildyti lietuvių kalba, kartu su vietos projekto paraiška teikiami priedai turi būti sudaryti lietuvių kalba arba kartu turi būti pateiktas jų vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas vertimo paslaugas teikiančių kompetentingų įstaigų ar pareiškėjo.

Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką.

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Akmenės rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu V. Kudirkos g. 27, Naujoji Akmenė, elektroniniu paštu info@akmenesvvg.lt, telefonais 8 681 88 330; 8 603 16 203

Finansavimo sąlygų aprašas

Paraiškos forma 1 priedas

Verslo planas 2 priedas

Jungtinės veiklos sutartis 3 priedas

Bendradarbiavimo sutartis 4 priedas

Vienos įmonės deklaracija 5 priedas

SVV statuso deklaracija 6 priedas

Vietos projektų administravimo taisyklės