KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 11

Akmenės rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Akmenės rajono kaimo plėtros 2015-2023 metų strategija“ (toliau – VPS) priemonės veiklos sritį:

Parama investicijoms į visų rušių mažos apimties infrastruktūrą

LEADER-19.2-7.2

(reglamentuoja KPP)

Remiamos veiklos:

·  Parama skiriama kaimo vietovėms atnaujinti ir plėtoti, t. y. mažos apimties viešosios aplinkos ir infrastruktūros sutvarkymui, sukūrimui, kaimo vietovei svarbių statinių rekonstravimui, remontui ir (ar) statybai (pvz. parkų, skverų tvarkymas, suolelių, vaikų žaidimo aikštelių įrengimas ir pan.) bei vandens tiekimo sistemų tvarkymui;

·  Taip pat remiamos investicijos, susijusios su mažos apimties kultūros paveldo objektų bei vietovių pritaikymu (pvz. kryžių, koplytstulpiai, piliakalnių prieigų, kultūros paveldo pastatų tam tikrų patalpų atnaujinimas ir pan.) bendruomeniniams (viešiesiems) poreikiams tenkinti ir tvarkyba. Bus sudarytos sąlygos modernizuoti esamą kultūros paslaugų infrastruktūrą ir kultūros sklaidai pritaikyti viešąsias erdves;

·  Taip pat skatinamos investicijos mažos apimties vandens tiekimo sistemų įrengimui arba atnaujinimui (pvz. mažos apimties vietinių drenažo sistemų, geriamojo vandens tiekimo sistemų, vandens kokybės gerinimo, geležies šalinimo sistemų įrengimui ir (arba) atnaujinimui).

Tinkami vietos projektų vykdytojai:

·  Akmenės rajono VVG teritorijoje įsteigti ir joje veikiantys viešieji juridiniai asmenys: NVO, bendruomeninės organizacijos, jaunimo organizacijos;

·  Akmenės rajono VVG teritorijoje veikiantys privatūs, kurių savininkas yra Akmenės rajono savivaldybė, ir viešieji juridiniai asmenys, įskaitant biudžetines įstaigas: Akmenės rajono savivaldybė ir jos institucijos (viešosios įstaigos, biudžetinės organizacijos, savivaldybės įmonės).

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 113 635,14 Eur

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti  26 710,20 Eur

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis 80 proc.
Finansavimo šaltiniai:

EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

 

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 113 635,14 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas šiose interneto svetainėse www.akmenesvvg.lt  ir www.nma.lt, taip pat Akmenės rajono vietos veiklos būstinėje adresu V. Kudirkos g. 27, Naujoji Akmenė.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. gruodžio 4 d. 9.00 val. iki 2019 m. vasario 4 d. 16 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos Akmenės rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu V. Kudirkos g. 27, Naujoji Akmenė.

Paraiška ir (arba) papildomi dokumentai turi būti pateikti asmeniškai pareiškėjo arba jo įgalioto asmens (įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas juridinio asmens vadovo ir ant jo uždėtas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti). Kitokiu būdų (pvz., paštu, per kurjerį) pateiktos paraiškos nepriimamos.

Paraiškos ir jų priedai turi būti užpildyti lietuvių kalba, kartu su vietos projekto paraiška teikiami priedai turi būti sudaryti lietuvių kalba arba kartu turi būti pateiktas oficialus vertimų biuro, įmonės ar vertėjo (fizinio asmens) pasirašytas vertimas į lietuvių kalbą.

 

Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką (išskyrus išimtis, nurodytas Vietos projektų administravimo taisyklių 69 punkte).

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Akmenės rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu V. Kudirkos g. 27, Naujoji Akmenė ir telefonais 8 681 88 330, 8 603 16 203 darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.

Kvietimo Nr. 11 dokumentaciją rasite čia

Vietos projektų administravimo taisyklės 3D-544 aktuali redakcija nuo 2018-12-01