logo_kppAštuoniolika Akmenės rajono vietos veiklos grupės (VVG) atstovų  rugpjūčio 19-25 dienomis dalyvavo tarptautiniame dalykiniame susitikime Prancūzijoje.

Dalykinio susitikimo tikslas – susipažinti su Prancūzijos Lotaringijos regiono (DRAAF LORRAINE) ,,Leader“ programą įgyvendinančių institucijų atstovais, pasidalinti patirtimi įgyvendinant priemones, susijusias su kaimų atnaujinimu ir plėtra, aplankyti vietoves, kuriuose buvo įgyvendinti projektai, finansuoti iš ES ar kitų finansavimo šaltinių, susitikti su kaimų atnaujinimo projektų rengėjais ir įgyvendintojais.

Lotaringijos regionas turi 127 seniūnijas ir apie 70 tūkst. gyventojų. Vietos veiklos grupės buvo pradėtos kurti 2008 m. Kūrimosi procesas buvo sudėtingas ir užtruko beveik metus laiko. VVG projektų rašymas prasidėjo 2009 m., o jų finansavimas tik 2010 m.

Prancūzijos ,,Leader“ programą koordinuojančių institucijų struktūra panaši kaip ir Lietuvoje: aukščiausia institucija yra Žemės ūkio ministerija, po to seka agentūra, koordinuojanti vietos veiklos grupių (VVG) darbą, ir galų gale pačios vietos veiklos grupės, įgyvendinančios savo strategijas. Iš viso Prancūzijoje veikia apie 200 vietos veiklos grupių. Lotaringijos regione jų yra 13.  VVG turi savo valdybą ir administraciją, kurioje dažniausiai dirba po 2 darbuotojus.  Valdybą sudaro 50 proc. narių iš privataus sektoriaus ir 50 proc. narių – vietinės valdžios atstovai. Kiekviena Lotaringijos VVG šiuo metu vidutiniškai yra įsisavinusi apie 20 proc. ES skirtos paramos lėšų.

Kol įsibėgėjo projektų rengimo ir administravimo procesas teko įgyvendinti ne mažai pokyčių.  Iš pat pradžių buvo gauta daug projektų, kurie neatitiko minimalių kokybės reikalavimų. Dėl tos priežasties didelė projektų  dalis buvo tiesiog atmetama. Teko daug ką pakeisti: buvo pakeisti nuostatai, reglamentuojančios taisyklės, atleista ne mažai darbuotojų, stipriai padirbėta informavimo srityje. Siekiant kokybiško projektų parengimo, buvo sukurta video medžiaga, kaip rengti paraiškas.

Vietos veiklos grupės Prancūzijoje suskirstytos pagal sferas:

  • Aptarnavimo sfera;
  • Nacionalinio paveldo apsauga;
  • Vietinės produkcijos platinimas;

Lyginant Prancūzijos ir Lietuvos vietos veiklos grupių finansavimo tvarką, galima pastebėti keletą skirtumų. Lietuvoje VVG lėšas gauna kelerių metų laikotarpiui, tuo tarpu Prancūzijoje finansavimas yra paskirstomas kasmet, vienerių metų laikotarpiui. 2012 m. Lotaringijos regionui skirta 13 mln. eurų, vienai šio regiono VVG tenka apie 1 mln. eurų.

Pinigai paskirstomi tokia tvarka: 76 proc. skiriama vietos projektams, 19 proc. administravimui ir 5 proc. tarpregioniniam bendradarbiavimui.

Kaimo bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų projektai daugiausiai yra finansuojami iki 55 proc. Verslo projektams parama suteikiama iki 60 proc. Likusią projekto dalį pareiškėjai prisideda piniginiu įnašu, imdami kreditus, nesvarbu ar tai yra kaimo bendruomenė ar verslo įmonė.

Prancūzijoje kiekviena kaimo bendruomenė kasmet gauna stabilią pinigų sumą iš valstybės biudžeto ir pati planuoja kam juos skirs. Dažniausiai jie patys nusprendžią kokią gautą pinigų dalį, jie skirs projektų įgyvendinimui. Labai dažnai investuoti į projektus yra skatinami privatūs asmenys, ypatingai kaimo ūkininkai. Didžiausia problema yra įtikinti kaimo gyventojus investuoti į ne pelno projektus ir įrodyti, kokią naudą jie gaus.

Lotaringijos regiono VVG daug dėmesio skiria aplinkosaugos projektams. Stengiamasi informuoti gyventojus apie gamtos išsaugojimą, ekologijos propagavimą. Dažniausiai tai daroma leidžiant informacinius leidinius ir organizuojant specialius renginius. Pavyzdžiui, jeigu organizuojamas informacinis renginys apie ekologišką būsto šildymą malkomis arba būsto renovaciją į renginį pakviečiami specialistai, architektai kurie gyventojams išsamiai ir profesionaliai paaiškina visus renovacijos privalumus ir trūkumus.

Prancūzijoje kaip ir Lietuvoje VVG yra skatinamos įgyvendinti tarptautinius ir tarpregioninius projektus. Lotaringijos regiono tarpregioniniai projektai dažniausiai įgyvendinami, kuriant rekreacines zonas ir automobilių stovėjimo aikšteles.  Yra sukurta speciali institucija, kuri koordinuoja šalies VVG bendradarbiavimą. Tarpregioninio bendradarbiavimo tikslas – suburti skirtingus regionus, ieškoti bendrų probleminių taškų ir siekti juos išspręsti. Jeigu VVG įgyvendina projektus su kitomis VVG, jiems yra skiriamas didesnis finansavimas negu toms VVG, kurios bendradarbiavimo projektų neturi.

“Leader“ programos įgyvendinime Lotaringijos regionas yra pažengęs labai stipriai, jiems nebeužtenka plėtros programų. Šiuo metų jų tikslas yra siekti inovacijų. Lotaringijos regiono VVG atstovai moko kitų regionų VVG darbuotojus, kaip įgyvendinti kaimo plėtros programas.

Delegatai iš Akmenės rajono domėjosi, kokia situacija yra su jaunų žmonių grįžimu ir pasilikimu gimtajame regione. Pasirodo, kad Prancūzijos kai kurie regionai taip pat susiduria su šia problema. Lotaringijos regione nėra aukštojo mokslo mokymo įstaigų, todėl mokyklas pabaigę jauni žmonės dažniausiai išvyksta į kitus regionus. Lotaringijos regiono VVG drauge su savivaldybe ir seniūnijomis kuria programas, kaip pritraukti jaunimą ir skatinti jaunų žmonių sugrįžimą į savo regioną. Šiuo metu vyksta derybos su aukštojo mokslo institucijomis, dėl filialų steigimo Lotaringijos regione.

Dalykinio susitikimo išlaidų finansavimo šaltiniai:

Akmenės rajono VVG strategija “Kaimo vietovės studija ir integruotos strategijos tobulinimas, siekiant gyvenimo kokybės gerinimo Akmenės rajono savivaldybės kaimo gyvenamojoje vietovėje”.

Projektas „Akmenės rajono VVG ir potencialių vietos projektų vykdytojų aktyvumo skatinimas ir įgūdžių stiprinimas“ (toliau – Projektas), finansuojamą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti“ ketvirtąją veiklos sritį.

 Akmenės rajono VVG informacija

[SLGF id=1785]