Akmenės rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Akmenės rajono kaimo plėtros 2015 – 2023 metų strategija“ (toliau – VPS) priemonę:

Viešųjų elektroninių paslaugų ir informacinių technologijų naudojimo skatinimas (kodas LEADER-19.2-SAVA-9)

 

Remiamos veiklos: Priemonė skirta skatinti gyventojus naudotis el. erdvėje teikiamomis paslaugomis, o tuo pačiu didinti jų naudojimąsi informacinėmis technologijomis. Parama skiriama kaimo gyventojų, seniūnijų, bibliotekų ir kitų suinteresuotų įstaigų darbuotojų mokymui, kaip naudotis lengvai pasiekiamomis ir naudingomis elektroninėmis paslaugomis. Šia priemone siekiama sudaryti sąlygas gyventojams susipažinti su teikiamomis el. paslaugomis, tapti aktyviais el. turinio ir el. paslaugų naudotojais. Ši priemonė skirta populiarinti el. paslaugų naudojimąsi ir tokiu būdu išplėsti informacijos pateikimo kanalų kiekį įvairioms gyventojų grupėms, mažinti geografinių ir ekonominių veiksnių nulemtą skaitmeninę atskirtį ir skatinti informacinės visuomenės procesus.
Tinkami vietos projektų vykdytojai:

1) Akmenės r. VVG teritorijoje  veikiančios biudžetinės įstaigos: Akmenės rajono savivaldybė ir jos institucijos (viešosios įstaigos ar biudžetinės organizacijos, pvz. bibliotekos, kultūros centrai, muziejai ir pan.).

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 2844,50 Eur (du tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt keturi eurai ir 50 ct);

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 2844,50 Eur (du tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt keturi eurai ir 50 ct).

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų, kai vietos projekto įgyvendinimo metu įsigyjamas ilgalaikis turtas, paslaugos ir (arba) prekės (kurios vietos projekto metu nėra sunaudojamos).

Iki 95 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projekto išlaidos, susijusios su investicijomis į žmogiškąjį kapitalą, o projektas yra veiklos (vietos veiklos projektu laikomas toks vietos projektas, kurio galutinis rezultatas pats savaime nėra materialusis turtas. Esmė yra pats projektas, o ne nuolatinė veikla).

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 2844,50 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas šiose interneto svetainėse: www.akmenesvvg.lt ir www.nma.lt, taip pat Akmenės rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu V. Kudirkos g. 27, Naujoji Akmenė.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2024 m. sausio 29 d. 9.00 val. iki 2024 m. vasario 29 d. 16.00 val.

Vietos projektų paraiškos teikiamos el. paštu. Pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu paraiška siunčiama Akmenės r. VVG elektroniniu paštu: info@akmenesvvg.lt

Paraiškos ir jų priedai turi būti užpildyti lietuvių kalba, kartu su vietos projekto paraiška teikiami priedai turi būti sudaryti lietuvių kalba arba kartu turi būti pateiktas jų vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas vertimo paslaugas teikiančių kompetentingų įstaigų ar pareiškėjo.

Per vieną konkrečios VPS priemonės veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką.

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Akmenės rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu V. Kudirkos g. 27, Naujoji Akmenė, elektroniniu paštu info@akmenesvvg.lt, telefonais 8 681 88 330; 8 603 16 203

Nuoroda į dokumentaciją