Akmenės rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Akmenės rajono kaimo plėtros 2015 – 2023 metų strategija“ (toliau – VPS) priemonę „Jaunimo verslumo ugdymas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-10):

Jaunimo verslumo ugdymas (kodas LEADER-19.2-SAVA-10) Remiamos veiklos: Parama pagal šią priemonę orientuota į jaunimo verslumo ugdymą, siekiant mokyti ir skatinti jaunosios kartos atstovus imtis verslo ir savanoriškos veiklos.
Parama pagal šią veiklos sritį skiriama:
·         Jaunimui patrauklių mažos apimties saviraiškos formų diegimui;
·         Verslo klubų kūrimui ir veiklai;
·         Švietėjiškiems, ugdymo renginiams ir mokymams;
·         Jaunimo patirties sklaidai, kuriant ir plėtojant jaunimo verslumo informacinius ir mentorystės tinklus.
Tinkami vietos projektų vykdytojai: 
1. Akmenės rajono VVG teritorijoje įsteigti ir joje veikiantys viešieji juridiniai asmenys: NVO, bendruomeninės organizacijos, jaunimo organizacijos.
2. Akmenės rajono VVG teritorijoje veikiantys viešieji juridiniai asmenys, įskaitant biudžetines įstaigas: Akmenės rajono savivaldybės institucijos (viešosios įstaigos ar biudžetinės organizacijos, pvz. bibliotekos, kultūros centrai, muziejai, jaunimo centrai ir pan.)
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 8 398 Eur (aštuoni tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai);
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti    4 199 Eur(keturi tūkstančiai šimtas devyniasdešimt devyni eurai).
Paramos lyginamoji dalis  – iki 95 proc. tinkamų finansuoti išlaidų – veikloms (vietos veiklos projektu laikomas toks vietos projektas, kurio galutinis rezultatas pats savaime nėra materialusis turtas. Esmė yra pats projektas, o ne nuolatinė veikla).
Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 8 398 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.
Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas šiose interneto svetainėse: www.akmenesvvg.lt ir www.nma.lt, taip pat Akmenės rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu V. Kudirkos g. 27, Naujoji Akmenė.
Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. birželio 5 d. 9.00 val. iki 2018 m. liepos 5 d. 16.00 val.
Vietos projektų paraiškos priimamos Akmenės rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu V. Kudirkos g. 27, Naujoji Akmenė. Paraiška ir (arba) papildomi dokumentai turi būti pateikti asmeniškai pareiškėjo arba jo įgalioto asmens (įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas juridinio asmens vadovo ir ant jo uždėtas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti). Kitokiu būdų (pvz., paštu, per kurjerį) pateiktos paraiškos nepriimamos.
Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką (išskyrus išimtis, nurodytas Vietos projektų administravimo taisyklių 72 punkte).
Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Akmenės rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu V. Kudirkos g. 27 , Naujoji Akmenė ir telefonais 8 603 16 203; 8 609 72 055; 8 681 88 330.
FSA jaunimo verslumo ugdymas priemone
Paraiska jaunimo verslumo ugdymas (1priedas)
Jungtines veiklos sutarties forma (2priedas)
Bendradarbiavimo sutarties forma (3priedas)
3D-544 vietos projektų administravimo taisyklės