2016 m. balandžio 8 d. Akmenės krašto muziejuje įvyko Akmenės rajono vietos veiklos grupės visuotinis ataskaitinis susitikimas. Dalyvavo 21 VVG narys, administracijos darbuotojai. Pirmininkė Vitalija Žakienė pristatė rajono VVG veiklos ataskaitą už 2015 metus, primindama, kad iki 2015 m. birželio 26 d. pirmininko pareigas ėjo Algirdas Bučys. Pristatyti administracijos darbuotojų pasikeitimai:  šiuo metu pagal darbo sutartis dirba Aida Rubel ir Aušra Maraškienė, projekto finansininkė Zita Vaišvylienė dirba savanoriškais pagrindais.

Pirmininkė V. Žakienė pristatė, kad šiuo metu vietos veikos grupę sudaro 36 VVG nariai, priėmus ir patvirtinus UAB „Papilės aguona“ prašymą nutraukti narystę rajono VVG.

Ataskaitiniu laikotarpiu Nacionalinei mokėjimo agentūrai buvo pateikti du paskutiniai 2007-2013 metų strategijos mokėjimo prašymai, kurie įvertinti teigiamai ir kompensuoti. Pirmininkė pažymėjo, kad 2007-2013 metų strategija įgyvendinta sėkmingai, visi numatyti rodikliai pasiekti, kai kurie viršyti.

Apžvelgti bendri 2007-2013 m. strategijos pasiekimai:

  • Per visą strategijos įgyvendinimo laikotarpį paskelbta 11 Kvietimų teikti vietos projektų paraiškas,  6 ne pelno Kvietimai ir 5 pelno. Šių Kvietimų metu patvirtinti 25 ne pelno projektai, iš kurių 24 įgyvendinti . Surinktos 29 verslo paraiškos, iš kurių 27 patvirtintos ir 2 atmestos. Iš 27 verslo projektų, 25 įgyvendinti , 2 pareiškėjai atsisakė įgyvendinti projektus. Su tradiciniais amatais susiję 3 ne pelno vietos projektai – Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazijos projektas, Akmenės rajono Kultūros centro projektas „Tradicinių amatų puoselėjimas Klykolių sodžiuje“, „Gelbėkit vaikus“ Akmenės vaikų dienos centro „Akmenėliai“ projektas bei 2 pelno projektai Zinaidos Mažeikienės (sertifikuoti tradiciniai amatai) ir UAB „Jono Kalvė“ (nesertifikuota veikla). Viso įgyvendinti 49  vietos projektai.
  • Baigtas įgyvendinti mokymų projektas „Akmenės rajono VVG ir potencialių vietos projekto vykdytojų aktyvumo skatinimas ir įgūdžių stiprinimas“. Nuo projekto įgyvendinimo pradžios VVG valdybos organams, VVG nariams ir asmenims, įdarbintiems administruoti projektus iš viso buvo suorganizuoti 24 mokymai.  Potencialiems vietos projektų  vykdytojams, gyvenantiems ir (arba) veikiantiems VVG teritorijoje suorganizuoti 37 mokymai. Pagal mokymų projekto rodiklius, per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį, šiame projekte turėjo sudalyvauti 162 asmenų. Projekte sudalyvavo 450 asmenų.
  • Sėkmingai įgyvendintas ir tarpteritorinio bendradarbiavimo su Joniškio rajono partnerystes VVG ir Šiaurės Vakarų Lietuvos VVG projektas „Venta, Skaistgirys, Tirkšliai – buriamės bendrai veiklai“, kurio metu rekonstruota Ventos miesto lauko estrada. Įgyvendinant projektą Ventoje buvo atliekama lauko estrados ir jos priklausinių rekonstrukcija, buvo pakeistas estrados stogas, atnaujinta estrados grindinio danga. 2014 m. rugpjūčio 9 d. Ventoje surengtas rekonstruotos lauko estrados atidarymo renginys – Ventos miesto vasaros šventė. Dalyvauta ir partnerių organizuotose renginiuose pristatant projekto metu įrengtas estradas: Joniškio rajono Skaistgirio J. Viliūno parko estrada ir Vasaros estrada Tirkšliuose. Atnaujintos / įrengtos poilsio zonos visose vietovėse vieta Ventos, Tirkšlių, Skaistgirio miestelių organizacijų bendrai veiklai plėtoti, pasitarnaus visiems miestelių gyventojams ir į miestelių renginius gausiai besilankantiems svečiams

2015 m. taip pat sėkmingai užbaigtas įgyvendinti projektas „Parengiamoji parama, rengiant  Akmenės rajono VVG 2015 – 2020 m. strategiją“. Pagal šį projektą parengta Akmenės rajono VVG 2015-2020 m. vietos plėtros strategija.

Visuotinio susirinkimo metu buvo aptarti kiti aktualūs klausimai kaip VVG narių kometitų veikla, VVG nario mokesčio rinkimas, artimiausi organizuojami renginiai. Daugiausia buvo kalbama apie 2015-2020 m. strategijos patvirtinimą, kuris buvo įvykęs diena prieš VVG narių visuotinį ataskaitinį susirinkimą. Strategija įvertinta 97 balais iš 100, kas paramos sumą sumažino 2,25 proc. Pirmininkė V. Žakienė informavo, kad neskirtą lėšų dalį bus galima bandyti susigrąžinti 2020 m. VVG nariai pasidžiaugė, kad tai tikrai aukštas strategijos įvertinimas.

Po susirinkimo VVG nariai apžiūrėjo Akmenės krašto muziejaus ekspozicijas ir parodas.

[SLGF id=2271]